svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริม"ธุรกิจเอสเอ็มอี" ปี 2566 มีผลวันนี้

08 พ.ย. 2565 เวลา 7:22 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. ๒๕๖๖


โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงออกประกาศไว้


ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖”


ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

                         ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริม"ธุรกิจเอสเอ็มอี" ปี 2566 มีผลวันนี้

สำหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดทําขึ้นเป็นกรอบ แนวทางการดําเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สรุปได้ ดังนี้ 


๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. ๒๕๖๖ 


๒.๑.๑ วิสัยทัศน์ “ไทยมี SME ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้” 
๒.๑.๒ พันธกิจ


๑) ส่งเสริม SME ทุกกลุ่มให้ครอบคลุมให้เข้มแข็งและเติบโต 


๒) สร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน


๓) พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 


๒.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด ประกอบด้วย


๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทยของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓๕.๕ 


๒) สัดส่วนรายได้ของ SME (นิติบุคคล) เป็นร้อยละ ๑๙


๓) มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก SME ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ 


๒.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖ 


กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาธุรกิจระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคง 


ตัวชี้วัด : ๑) อัตราการขยายตัวของการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐


๒) อัตราการจดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
คลิกอ่านเพิ่มเติม :  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. ๒๕๖๖

                             ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริม"ธุรกิจเอสเอ็มอี" ปี 2566 มีผลวันนี้


คลิกอ่านเพิ่มเติม :  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. ๒๕๖๖

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด