svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สศท.4 แจงพื้นที่ร่วมประชันเกษตรครบวงจรรู้ผลพร้อมกัน 15 ก.ย.นี้

28 มิถุนายน 2559
นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดให้มีการประกวดผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด 2 มิติ คือ มิติแผนงานโครงการ และ มิติผลผลิตและผลลัพธ์ โดยพื้นที่ที่ชนะการประกวดจะได้เงินรางวัล 70,000 บาท  และโล่เกียรติคุณรับรองคุณภาพผลงานเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียง นำร่องพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นการกระตุ้นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ด้านนางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) กล่าวเสริมว่า สำหรับพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สศท.4 ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกพื้นที่ร่วมประกวดในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559   ดังนี้  จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ขุดลอกหนองโง้ง) หมู่ที่ 3 บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพื้นที่โครงการดังกล่าว มีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มผักปลอดสารพิษ เชื่อมโยงกับตลาดภาคเอกชน เกษตรกรรวมตัวกันผลิตและตั้งธนาคารปุ๋ย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้หมุนเวียนในกลุ่ม

จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินเหิบ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกบ้านหนองโจด กลุ่มเลี้ยงไก่งวง กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นบ้าน กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ มีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรผ่านกลุ่ม และดำเนินการท่องเที่ยววิถีเกษตร ผ่านกลุ่มเครือข่ายสภาฮักแพง และกลุ่มตลาดเขียว

ๆจังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปลือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ และตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีตลาดนัดชุมชน แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต และมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มกองทุนต่างๆ

จังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง คลอง MC-2R-IL-IR ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งที่พื้นที่โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น การผลิตเห็ด ปุ๋ย ไก่ โค มีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูป แสดงออกถึงความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ๆสำหรับการประกวดในปี 2559 สศท.4 ได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินโครงการฯ จึงอยากให้ทุกท่านได้คอยติดตามผลร่วมกัน โดยมีกำหนดส่งผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 และประกาศผลการประกวดในระดับประเทศในวันที่ 15 กันยายน 2559