svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงื่อนไข "e-Refund" คืนภาษี 50,000 บาท สำหรับคนไม่ได้เงินดิจิทัล 10,000

16 พฤศจิกายน 2566

เปิดเงื่อนไขโครงการ "e-Refund" นำค่าซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับคนไม่ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท

โครงการ "e-refund" คืนภาษี 50,000 บาท หนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท นำค่าซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทแทน

โครงการ e-refund เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลได้ปรับปรุงเป็นเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใหม่ โดยให้สิทธิกับเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาท และ มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ส่งผลให้ผู้ที่มีเงินในบัญชีเกิน 5 แสนบาท มีจำนวน 3.5 ล้านคน และคนที่มีเงินเดือนเกิน 7 หมื่นบาทจำนวน 1.3 ล้านคน ไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิจิทัล 10,000 บาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่ได้ รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้นำใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่าน เพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้รับสิทธิ Digital Wallet ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้ และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้นด้วย

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเศรษฐา กล่าวว่า โครงการ e-Refund นั้น ประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการรวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่จูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น มุ่งไปสู่การเป็น e-Government ในอนาคต ซึ่งโครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

16 พฤศจิกายน 2566 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และคาดว่าระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งประชาชนมีระยะเวลาในการใช้จ่ายได้ประมาณ 45 วัน โดยประชาชนจะได้รับภาษีคืน จากการจับจ่ายสินค้าและบริการ ตามส่วนที่จ่ายจริง มูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 บาท โดยการซื้อสินค้าและบริการที่จะได้สิทธิ e-Refund ต้องใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ e-Refund เท่านั้น”

สรุปเงื่อนไข "e-Refund" คืนภาษี 50,000 บาท

  • เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท
  • ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น
  • นำใบกำกับภาษีมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี หากเป็นผู้ที่เสียภาษีอยู่อัตราสูงสุดที่ 35% หากใช้สิทธิลดหย่อน 50,000 บาท จะได้เงินคืนภาษีสูงสุดถึง 17,500 บาท แต่หากใช้สิทธิลดหย่อน 10,000 บาท จะได้คืนภาษี 3,500 บาท