svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“10 ภารกิจเร่งด่วน” ที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทำก่อนมีรัฐบาลใหม่

30 พฤษภาคม 2559
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ คสช. ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งปี 2560  ในขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีหลายปัญหาให้ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะมีรัฐบาลใหม่    “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,281 คนสำรวจระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

“10 ภารกิจเร่งด่วน” ที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทำก่อนมีรัฐบาลใหม่

อันดับ 1  แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 85.48%  เพราะ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ได้รับความเดือดร้อน ลำบาก ค้าขายซบเซา ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ฯลฯ

อันดับ 2 แก้ปัญหาปากท้อง ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง และความเป็นอยู่ของประชาชน 83.14%

เพราะ  ข้าวของแพง เงินไม่พอใช้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3  แก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 79.86%  เพราะ เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมและรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 74.71% เพราะ  เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการได้ดี มีความเด็ดขาด มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ฯลฯ

อันดับ 5 แก้ปัญหาภาคการเกษตร  ภัยแล้ง    71.19%  เพราะ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เป็นหนี้ ทำการเกษตรไม่ได้  สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากขึ้นทุกปี ฯลฯ

อันดับ 6  แก้ปัญหาการศึกษาไทย     70.96%  เพราะ การศึกษาไทยยังต่ำกว่ามาตรฐาน กลัวว่าจะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถแข่งขันได้ ฯลฯ

อันดับ 7 การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 68.85% เพราะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่ง ประเทศจะได้มีความพร้อมทุกๆด้าน พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ฯลฯ

อันดับ 8  การแก้กฎหมาย โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญ 65.34%  เพราะ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่น การบังคับใช้กฎหมายถูกต้อง ยุติธรรม ฯลฯ

อันดับ 9   สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ 65.11% เพราะ ความขัดแย้งยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเมือง อยากเห็นบ้านเมืองมีเสถียรภาพ คนไทยรักกัน ฯลฯ

อันดับ 10  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 59.48%  เพราะ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นที่จับตามองของต่างชาติ คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่เท่าเทียม ฯลฯ