svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ดิอาจิโอส่งเสริมพลังสตรีผ่านโครงการ “Plan W”

26 พฤษภาคม 2559
โครงการ Plan W เสริมศักยภาพสตรีในงานบริการ (2) RE ในปี ค.ศ. 2020 จะมีผู้หญิงกว่า 1 พันล้านคนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโลก แต่พวกเธอกลับไม่ได้รับการศึกษาและโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น 70% ของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย

คุณเจน ฮาร์วีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “แม้ว่าแรงงานทั่วโลกกว่า 2 ใน 3 จะเป็นผู้หญิง แต่กลับทำรายได้ได้เพียง 10% ของรายได้รวมทั้งหมด โดยเอเชีย แปซิฟิก นับเป็นภูมิภาคที่ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายอยู่ ในระดับที่น่าเป็นห่วงที่สุด ดังนั้นการให้การศึกษาแก่ผู้หญิงในภูมิภาคนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่ งยืน นอกจากนั้น ยังพบว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเพศต่ำจะมีศักยภาพและในการพัฒนาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูง”

คุณเจน กล่าวเสริมอีกว่า “โครงการพลังสตรี (Plan W) เป็นโครงการเพื่อชุมชนของดิอาจิโอ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี ซึ่งประกอบด้วย 4 แกนหลักคือ 1. องค์กรของเรา ซึ่งสนับสนุนนโยบายที่สร้ างความหลากหลาย2.อุตสาหกรรมของเรา ที่เน้นเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ สตรีและมอบโอกาสทางอาชีพด้ วยการจัดอบรมทักษะด้านการบริการ 3.ชุมชนของเรา โดยร่วมมือกับพันธมิตร จัดอบรมให้แก่คนในชุมชนเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการสนับสนุน การริเริ่มธุรกิจ และ 4.ผู้บริโภคของเรา โดยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนั กถึงความสำคัญของศักยภาพสตรีผ่านการรณรงค์ต่างๆ”

โครงการ Plan W ได้จับมือกับพันธมิตร จัดกิจกรรมต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก อาทิ โครงการผู้ประกอบการชุ มชนโดยกองทุนอาร์เธอร์ กินเนสในอินโดนีเซีย โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในเนปาล และดิอาจิโอยังได้ลงนามในความมุ ่งมั่นต่อพันธะสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UNWEP) อีกด้วย

“สำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าสนใจว่า 60% ของแรงงานสตรีไทยเป็นแรงงานที่ ไม่มีฝีมือและได้รับการศึกษาสู งสุดเพียงชั้นประถม โดยพบว่าปัญหาสำคัญที่ แรงงานสตรีต้องเผชิญคือค่าตอบแทนน้อยและงานหนัก โครงการ Plan W ในประเทศไทย จึงมุ่งลดช่องว่างระหว่ างเพศและบรรเทาความแตกต่ างของสภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยการให้ความรู้และพัฒนาทั กษะในการประกอบอาชีพที่จำเป็ นแก่กลุ่มสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือ” คุณเจนเสริม

สำหรับในประเทศไทย DMHT ได้ริเริ่ม โครงการ ”พลังสตรี หนองตาเข้ม” ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ที่หมู่บ้านหนองตาเข้ม จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมกว่า 170 หลังคาเรือน ผ่านการส่งเสริมความเท่าเที ยมในด้านต่างๆ ระหว่างเพศ การจัดทำฟาร์มเพื่อชุมชน การให้ทุนกู้ยืมแก่ผู้หญิงเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการอบรมทักษะและความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนที่ มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิ ตตนเอง ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการดำเนินการ โครงการนี้ได้มีส่วนในการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุ มชนหนองตาเข้มทั้งหญิงและชายกว่ า 6,000 คน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนกว่ า 2,500 คนเข้าที่เยี่ยมชมหมู่บ้ านตลอดอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถชมวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ ”พลังสตรี หนองตาเข้ม” ได้ที่ http://bit.ly/1VhQjuH

นอกจากนั้น DMHT ยังได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่ งเอเชียและฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ในโครงการ “Plan W เสริมศักยภาพสตรีในอุ ตสาหกรรมงานบริการ” ผ่านหลักสูตรด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) เพื่อกลุ่มพนักงานในอุ ตสาหกรรมงานบริการโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการเสริ มสร้างทักษะการสื่อสารสู่ ความสำเร็จ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะสำคั ญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็ จในอาชีพ พร้อมเสริมด้วยความรู้เกี่ยวกั บการดื่มอย่างรับผิดชอบหรือ “DRINKiQ รู้ทันแอลกอฮอล์” โดยมีพนักงานสตรีในเครือฮิลตั นเข้าร่วมโครงการกว่า 662 คน ซึ่ง 93% ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกพึ งพอใจกับการอบรม และ 92% เห็นว่าความรู้ที่ได้รั บสามารถนำไปปรับใช้กั บการทำงานของตนได้เป็นอย่างดี พร้อมนำทักษะไปปรับใช้กับอาชี พของตน ยิ่งไปกว่านั้น ดิอาจิโอยังได้จัดกิจกรรมเวิร์ คช็อปพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานหญิง เช่น การพัฒนาการแต่งกายเพื่อเสริมบุ คลิกและความสำเร็จทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะการป้องกันตั วและหลีกเลี่ยงจากอั นตรายและการเพิ่มพู นความสามารถในการบริหารและจั ดการทางการเงิน เป็นต้น

“ดิอาจิโอและ 17 พันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้ร่วมกันริเริ่ม 32 โครงการใน 12 ประเทศ ปัจจุบันมีผู้หญิงกว่า 15,000 คนได้รับการส่งเสริมศั กยภาพจากโครงการ Plan W โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้ อมกว่า 75,000 ราย ดิอาจิโอมีความมุ่งมั่นที่จะส่ งเสริมศักยภาพของผู้หญิงให้มี บทบาทและความสามารถที่ดียิ่งขึ้ นในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่ วมโครงการและสังคมรอบข้างมีคุ ณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น” คุณเจนสรุป

โครงการพลังสตรี (Plan W) เป็นโครงการเพื่อชุมชนของดิอาจิ โอ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศั กยภาพสตรี กว่า 2 ล้านคนใน 17 ประเทศทั่วเอเชีย แปซิฟิก ภายในปี พ.ศ. 2560 ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาทั กษะและการวางแผนเข้าถึงผู้หญิ งในทุกระดับ โดยดิอาจิโอได้จัดสรรงบประมาณ 10 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 300 ล้านบาท) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้