svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรุปเรื่องร้องเรียน "ประกันสังคม"เดือน ก.พ. 66 เรื่องไหนมากสุด เช็คเลย

20 มีนาคม 2566

ประกันสังคม สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 209 เรื่อง อันดับหนึ่ง สถานประกอบการ 83 เรื่อง คิดเป็น 39.71 % อันดับ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 23 เรื่อง คิดเป็น 23.44 %

สำนักงานประกันสังคม สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากผู้ประกันตนเฉลี่ย 24,413,412 คน  มีเรื่องร้องเรียนจากทุกมาตรา จำนวน 209 เรื่อง คิดเป็นร้อยละของผู้ประกันตนที่ร้องเรียน เท่ากับ 0.0009  แยกเป็น ดังนี้

1.สถานประกอบการ จำนวน 83 เรื่อง คิดเป็น 39.71% 

2.สถานพยาบาล จำนวน 39 เรื่อง คิดเป็น 18.66%

3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็น 1.44%

4.ระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็น 2.86%

5.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จำนวน 49 เรื่อง คิดเป็น 23.44%

6.ระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็น 3.35%

7.เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 13 เรื่อง คิดเป็น 6.22%

8.เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 0 เรื่อง คิดเป็น 0.00%

9.อื่นๆ จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็น 4.31%

ดำเนินการแล้วเสร็จ 207 เรื่อง