svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

09 มีนาคม 2566

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องเตรียมอะไรบ้าง และ ไปยื่นที่ไหน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องเตรียมอะไรบ้าง และ ไปยื่นที่ไหน  เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน  กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติรอบแรกจำนวน 13.59 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 22 ล้านราย  โดยสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสถานะเป็นสัปดาห์ที่สองแล้ว

ล่าสุดเมื่อ  วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย

 

ยืนยันตัวตนสำเร็จต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องเดิน นทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้
 • ธ.กรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธ.ออมสิน / ธ.ก.ส. (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ
 • หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มี
 • การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน
 • ผู้ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ

ที่มา: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ