svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ขึ้นค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใครได้ขึ้นบ้าง ได้กี่บาท อัพเดทที่นี่

31 มกราคม 2566

อัพเดทขึ้นค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใครได้ขึ้นบ้าง ได้ขึ้นกี่บาท นายจ้างไม่จ่ายมีโทษหนักทั้งปรับทั้งจำ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 ระดับ รวม 17 สาขา เริ่มต้น 465 – 715 บาทต่อวันโดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะมีผลใช้บังคับ 90 วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 11/2565 โดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ 17 สาขา ดังนี้

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 6 สาขา

1.สาขาช่างระบบส่งถ่ายกำลัง

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 • ระดับ 1 วันละ 495 บาท 

2.สาขาช่างระบบปั๊มและวาล์ว 515 บาท/วัน

3.สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก 500 บาท/วัน

4.สาขาช่างปรับ 500 บาท/วัน

5.สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ 520 บาท/วัน

6.สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 • ระดับ 1 วันละ 545 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 635 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 715 บาท 

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  5 สาขา

1.สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 • ระดับ 1 วันละ465 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 535 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 620 บาท 

2.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง 585 บาท/วัน

3.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 570 บาท/วัน

4.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 555 บาท/วัน (โดยปรับขึ้นจากเดิม 550 บาท/วัน)

5.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก 520 บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ 6 สาขา 

1.สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 600 บาท

2.สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 600 บาท

3.สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 600 บาท

4.สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม  

 • ระดับ 1 วันละ 475 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 525 บาท
 • ระดับ 3 วันละ 600 บาท

5.สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 530 บาท/วัน

6.สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ

 • ระดับ 1 วันละ 520 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 600 บาท

ในส่วนของนายจ้างเมื่อประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามไม่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด

หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ