svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เศรษฐกิจโลกฟื้น ดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรปี 65 พุ่ง 5 แสนล้านบาท

27 มกราคม 2566

เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง ดันยอดการส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง 23.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.36 แสนล้านบาท ผลไม้สดนำโด่งแตะ 1.72 แสนล้านบาท

(27 ม.ค. 66) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้รายงาน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกคลีคลายต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้การ ส่งออกสินค้าเกษตร ในปี 65 ที่ผ่านมา มียอดการส่งออกกว่า 23.7 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 5.36 แสนล้านบาท

 

สินค้าเกษตร 5 อันดับแรกส่งออกสูงสุด

  • ผลไม้สด ปริมาณการส่งออก 2.94 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 1.72 แสนล้านบาท ส่งออก 3 อันดับแรก ทุเรียน มะพร้าวอ่อน และลำไย
  • ข้าว ปริมาณการส่งออก 5.22 ล้านตัน มูลค่าในการส่งออก 1.02 แสนล้าน
  • ยางพารา ปริมาณการส่งออก 1.65 ล้านตัน มูลค่าในการส่งออก 9.03 หมื่นล้านบาท
  • ไม้และผลิตภัณฑ์ ปริมาณการส่งออก 4.42 ล้านตัน มูลค่าในการส่งออก 5.21 หมื่นล้านบาท ส่งออก 3 อันดับแรก ไม้ยูคาลิปตัสสับ ไม้ยางพารา และแผ่นไม้อัด
  • มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปริมาณการส่งออก 7.82 ล้านตัน มูลค่าในการส่งออก 5.15 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่กรมวิชาการเกษตร เปิดการใช้งานใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ขยายคลุมสินค้าไปทุกประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา ถือเป็นการอำนวยความสะดวกที่ในการทำธุรกรรมการขอใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ จนดันยอดรายได้เข้าประเทศในปี 2565 กว่า 5.36 แสนล้านบาท

ประกอบกับปีที่ผ่านมามีปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช รวมทั้งเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก และทำการผลิตได้มากขี้น อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรเร่งเพิ่มผลการผลิต