svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อยากรักษาสิทธิประกันสังคม ทำอย่างไร

24 มกราคม 2566

ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ดูรายละเอียดที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ต้องทำอย่างไร 

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อยากรักษาสิทธิประกันสังคม ทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม ไขข้อสงสัยประเด็นนี้ โดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ทำดังนี้

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ 6 กรณี ดังนี้

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีสงเคราะห์บุตร
 • กรณีชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนที่สมัครใจที่จะส่งเงินสมทบต่อและใช้สิทธิกับประกันสังคม เมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันมาตรา 33 (ลูกจ้างทำงานมีนายจ้าง) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับเงินสมทบทุกครั้งของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมรวมกันจะทำงานกับนายจ้างกี่บริษัทก็ตาม)
 • ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

เอกสารการสมัคร

 • แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
 • บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้
 • กรณีต้องการนำส่งเงินสมทบหักผ่านบัญชีธนาคารให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

การยื่นใบสมัคร

ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

สถานที่ยื่นใบสมัคร ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด / สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง