svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

26 ธ.ค.จีนประกาศรายชื่อทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ขึ้นบนเว็บไซต์

24 ธันวาคม 2565

เช็คด่วน “อธิบดีกรมวิชาการเกษตร” จีน ประกาศรายชื่อทะเบียน GAPรูปแบบใหม่ขึ้นบนเว็บไซต์ แล้ว สวนไหนผ่านแล้ว เช็คเลย พร้อมเปิด สายโทรตรง บิ๊ก สวพ.1-8

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ ทางกรมวิชาการเกษตร ขอบคุณ หน่วยงาน General Administration of Customs China (GACC)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ดีเดย์ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน มีผล 26 ธันวาคม 2565 นี้ ทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดเวรให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ในช่วงปรับเปลี่ยนการใช้รหัสรับรองGAP รูปแบบใหม่ ePhyto กับจีน

 

ไทยและจีนมีข้อตกลงในการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีน 13 ชนิด (จากทั้งหมด 22 ชนิด) ปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยครั้งล่าสุดที่ สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ขึ้นทะเบียนให้ไทยคือรอบกรกฎาคม 2565 โดยจีนได้มีการประกาศข้อมูลการขึ้นทะเบียนฯ รอบเดือนธันวาคม 2565 ในเว็บไซต์ และแจ้งเวียนด่านนำเข้าเป็นกรณีพิเศษให้กับประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 

26 ธ.ค.จีนประกาศรายชื่อทะเบียน GAP  รูปแบบใหม่ขึ้นบนเว็บไซต์

GACC จีนจะประกาศรายชื่อทะเบียนสวนผลไม้ (GAP รหัสรับรองรูปแบบใหม่) ขึ้นบนเว็บไซต๊ ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ดังนั้น ใบรับรองสุขอนามัย (HC) และสุขอนามัยพืช (PC) สำหรับผลไม้ไปจีน 13 ชนิด ที่ออก (ISSUE DATE) ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 บนฉลากของภาชนะบรรจุ ต้องมีข้อมูล GAP รหัสรับรองรูปแบบใหม่ เท่านั้น

 

ทั้งนี้ สินค้าที่ออกใบรับรองฯ ในวันที่ 25 ธ.ค. 65 หรือ ก่อนหน้า จะได้รับการอนุโลมให้นำเข้า โดยใช้เลขรหัสเดิมได้การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสวนผลไม้ (GAP รหัสรับรองรูปแบบใหม่) 13 ชนิดผ่านเว็บไซต์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช www.doa.go.th/psco/?page_id=988 สำนักวิจันและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 ด่านตรวจพืช ทั่วประเทศ

 

 

26 ธ.ค.จีนประกาศรายชื่อทะเบียน GAP  รูปแบบใหม่ขึ้นบนเว็บไซต์

 

 

 

 

สำหรับการยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อส่งออกผลไม้ 13 ชนิด ไปจีน ผ่าน ระบU ePhyto การส่งออกทางเรือ/ทางบก ให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้รหัส GAP รูปแบบใหม่ ยื่นคำขอผ่านระบบ ePhyto ตั้งแต่ วันที่ 24 ธ.ค. 65 (พร้อมติดฉลากบนภาชนะบรรจุด้วยรหัสแบบใหม่)

 

 

การส่งออกทางเครื่องบิน ให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้รหัส GAP รูปแบบใหม่ ยื่นคำขอผ่านระบU ePhyto ตั้งแต่ วันที่ 24 ธ.ค. 65 เช่นเดียวกัน แต่ ฉลากบนภาชนะบรรจุให้ระบุรหัส GAP รูปแบบเก่า จนถึงวันที่ 25 ธ.ค. 65 การยื่นคำขอในระบบ ePhyto ผู้ประกอบการต้องกรอกเลข GAP พร้อมแนบสำเนาทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ หรือ หนังสือรับรองจาก สวพ. เขตพื้นที่ กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อทะเบียน

 

สำหรับการส่งออกลำไย การขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ต้องแนบสำเนาทะเบียนทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ให้กับ สวพ. และเจ้าหน้าที่สวพ. จะลงรหัส GAP รูปแบบใหม่ใน HC ให้กับตัวอย่างที่ผลตรวจออกตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

 

26 ธ.ค.จีนประกาศรายชื่อทะเบียน GAP  รูปแบบใหม่ขึ้นบนเว็บไซต์

 

หมายเหตุ การยื่นคำขอผ่านระบบ ePhyto สามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง การส่งออกทางบก/ทางอากาศ/ทางเรือ สำนักงานเปิดให้บริการทุกวัน หากมีการติดขัดจากด่านนำเข้า ในการรับการแจ้งตรวจสอบสินค้านำเข้า กรมวิชาการเกษตรและทูตเกษตรฝ่ายจีน จะช่วยประสาน/จำนวยความสะดวกเป็นรายกรณีๆ ไปกรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าด่านที่ยื่นคำขอ หรือ สวพ. เขตที่ 1-8 โดยส่งรายชื่อพร้อมมือถือโดยตรง

 

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า สินค้าที่จะส่งนำร่องเป็นสินค้าอันดับแรก ก็คือ ลำไย  ดังนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันทุกฝ่ายเพื่อให้การส่งออกราบรื่น