svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กนอ.ผนึก WNI" ศึกษานวัตกรรมกันความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ-ภัยพิบัติ

21 ธันวาคม 2565

กนอ.ผนึก WNI ศึกษานวัตกรรมกันความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ-ภัยพิบัติ มุ่งยกระดับส่วนปฏิบัติการในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า  ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท Weathernews Inc. (WNI) ศึกษาวิจัยหามาตรการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อยกระดับส่วนปฏิบัติการในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม และยังเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างยั่งยืน 

 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ กนอ.ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กนอ. คือ นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต

างปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) กล่าวว่า กนอ. มีแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์บัญชาการรวมถึงสนับสนุนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

 

กนอ.ผนึก WNI ศึกษานวัตกรรมป้องกันความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ-ภัยพิบัติ

การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันภัยพิบัติจากสภาพอากาศนั้น เพื่อหามาตรการป้องกัน รับมือ และเป็นการยกระดับการปฏิบัติการของ ศสป. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความเสียหายให้กับโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้จริง และมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับกรอบความร่วมมือนั้น กนอ. จะสนับสนุนการดำเนินการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ประสานงานการประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ให้ความร่วมมือจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิจัยร่วม การจัดการสัมมนา หรือสัมมนาออนไลน์ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมออกแบบหัวข้อและเป้าหมายของการวิจัยร่วม
 

ขณะที่ WNI จะให้ความร่วมมือในการออกแบบหัวข้อและเป้าหมายของการวิจัยร่วม รับผิดชอบความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการวิจัยทั้งในด้านอุตุนิยมวิทยา, หัวเรื่องที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศ ร่วมจัดการสัมมนา หรือสัมมนาออนไลน์ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามผลการวิจัย