svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวดี “สินเชื่อผู้เลี้ยงกุ้ง” ไม่เช็คบูโร

20 ธันวาคม 2565

เฮ ทั้งประเทศ “ครรชิต เหมะรักษ์” แจ้งข่าวดี สินเชื่อผู้เลี้ยงกุ้ง ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 500 ล้าน ไม่เช็คบูโร ใครสนใจรีบเข้าโครงการด่วน!

นายครรชิต เหมะรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสหกรณ์ประมง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (20 ธ.ค.65)  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่8/2565 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯและกรรมการอื่นๆ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ  ฯลฯ

 

“ในส่วน วาระ 3.1 การพิจารณา ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานโครงการก่อนเบิก-จ่าย เงินกู้โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ระยะที่1 กรมประมง วงเงิน 510ล้านบาท (รายละ 500,000บาท ปลอดดอกเบี้ย)ได้มีประเด็นพิจารณา เรื่อง เงื่อนไขหลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันว่าจำเป็นต้องให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องแสดงข้อมูลเครดิตบูโร ตามที่กรมประมงเสนอหรือไม่?

 

นายครรชิต  กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีมติให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ "ไม่ต้องยื่นแสดงข้อมูลเครดิตบูโร"  เป็นข่าวดี จึงแจ้งแสดงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เข้าร่วมโครงการให้ทราบกันทั่วประเทศ