svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 10 โครงการลงทุนภาครัฐปี 66 ปั๊มเงินลงเศรษฐกิจ 8.3 หมื่นล้าน

09 ธันวาคม 2565

สศช. เปิด 10 โครงการลงทุนภาครัฐปี 66 หวังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบลงทุนทะลุ 8.3 หมื่นล้านบาท

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 และระยะต่อไป เพื่อให้การลงทุนภาครัฐสามารถขยายตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้เสนอรัฐต้องให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว และเร่งดำเนินการโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว

 


ทั้งนี้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า 2.7% แบ่งเป็น

 • งบรายจ่ายประจ่า 2,520,329.1 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากปีก่อน
 • วงเงินรายจ่ายลงทุน 664,670.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8% จากปีก่อน 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2566 พบว่า มีวงเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 443,351 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง วงเงิน 226,247 ล้านบาท
 • งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทในเครือ 5 แห่ง วงเงิน 217,077 ล้านบาท 

 

หากจำแนกตามสาขาการลงทุน พบว่า มีสัดส่วนงบลงทุนในสาขาพลังงาน 61% สาขาขนส่ง 24.5% สาขาสาธารณูปการ 6% และสาขาอื่น ๆ 8.5% ตามลำดับ โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในโครงการสำคัญ จำนวน 65 โครงการ วงเงินรวม 141,063.37 ล้านบาท คิดเป็น 31.8% ของวงเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2566 มีดังนี้ 

 1. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) วงเงิน 143,280 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,138 ล้านบาท
 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฏร์บูรณะ วงเงิน 91,974 ล้านบาท เบิกจ่าย 10,646 ล้านบาท
 3. โครงการพัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที่ 2 วงเงิน 28,585 ล้านบาท เบิกจ่าย 10,552 ล้านบาท
 4. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วงเงิน 20,767 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,608 ล้านบาท
 5. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม วงเงิน 61,273 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,498 ล้านบาท
 6. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C วงเงิน 17,343 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,129 ล้านบาท
 7. แผนปรับปรุงและขยายระบบจ่าหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 วงเงิน 15,493 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,863 ล้านบาท
 8. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ วงเงิน 76,368 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,752 ล้านบาท
 9. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 วงเงิน 28,142 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,459 ล้านบาท
 10. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 วงเงิน  42,557.14 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,296.06

 

สศช. ประเมินโดยรวมคาดว่า จะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนใน 10 โครงการทั้งสิ้น 83,945.12 ล้านบาท คิดเป็น 59.5% ของประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสำคัญรวมทั้งหมดกว่า 65 โครงการ