svasdssvasds

BOI เปิดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ เตรียมประกาศใช้ 3 ม.ค. 2566

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2565 เวลา 1:32 น.

BOI เปิดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ เตรียมประกาศใช้ดันการลงทุนของประเทศ เริ่ม 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป รวม 9 มาตรการ เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่ ทั้งภาษี สิทธิประโยชน์

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า BOI เตรียมประกาศ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่" หลังจากผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว โดยจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่เตรียมประกาศ ประกอบไปด้วย การปรับปรุงมาตรการเดิม การขยายระยะเวลา และการออกมาตรการใหม่ รวมทั้งสิ้น 9 มาตรการด้วยกัน ประกอบด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 

กำหนดประเภทกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมใหม่ ดังนี้

 • กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicles : FCEV) การผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิง สถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station)
 • กิจการเกี่ยวกับพลังงานใหม่ เช่น การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น Green Ammonia การผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอนหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล และการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ไอน้ำจากไฮโดรเจน
 • กิจการผลิตอาหารแห่งอนาคต เช่น Novel Food, Organic Food, อาหารที่มี Health Claim
 • กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ : เช่น การผลิตอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและงานบริการภาคพื้น การผลิตชิ้นส่วน Mechanical / Electronic Parts สำหรับดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศรูปแบบต่างๆ การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน บริการนำส่งวัตถุสู่อวกาศ หรือกิจการผลิตระบบควบคุมภารกิจนำส่ง

 

นายนฤตม์ ระบุว่า มาตรการกลุ่มแรกนี้ BOI ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยประเทศไทยต้องการอุตสาหกรรมประเภทนี้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม 

 

ทั้งนี้บริษัทที่จะลงทุนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ 2 ช่องทางทั้งจากช่องทางปกติของ BOI และช่องทางการเจรจาโดยช่องทางการเจรจา และสามารถขอใช้เงินสนับสนุน  จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขั้นได้ แต่อยู่บนเงื่อนไขว่าต้องสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศไทยด้วย 

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

2.มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้ทำกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ถ้าลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 1% ขั้นไป จะได้รับดารยกเว้นภาษีเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน

 

พร้อมกันนี้ยังให้การส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง โดยส่งเสริมให้บริษัทเอกชนจัดตั้งสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทแม่ผู้ลงทุน ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีในวงเงิน 100% ของเงินลงทุนตั้งสถาบัน

 

3.มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention & Expansion Program) 

เพื่อกระตุ้นให้บริษัทใหญ่รายเดิม ยังใช้ไทยเป็นฐานการผลิต และขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได่ เพิ่มเติม 3 ปี รวมสูงสุดไม่เกิน 13 ปี หรือลดหย่อนภาษี 50% ได้ 5 ปี กำหนดเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นผู้ได้รับส่งเสริมอยู่เดิมที่มีโครงการลงทุน ใน 15 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551–2565) ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท
 • โครงการขยายมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

 

4.มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program) 

 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยแบบครบวงจร ทั้งโรงงานผลิต สำนักงานภูมิภาค และศูนย์ R&D หากอยู่ในกิจการผลิต และเป็น Regional Headquarter (IBC) รวมทั้งเป็น R&D Center ได้รับการยกเวินภาษีเงินได้เพิ่มเติม 5 ปี

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 9 มาตรการ

 

5.มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 

เพื่อกระตุ้นให้โครงการขนาดใหญ่มีการลงทุนจริงในช่วง 1 -2 ปีข้างหน้า จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ โดยต้อง มีการลงทุนจริง (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

 

6.มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart & Sustainable Industry) 

 

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี สำหรับรายได้ของกิจการ ที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นสัดส่วน 50% หรือ 100% (ขึ้นกับเงื่อนไข) ของเงินลงทุนในการปรับปรุง
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% หรือ 100% (ขึ้นกับเงื่อนไข) ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ หรือระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0

 

7.มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs  

 • ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-8 ปี (แล้วแต่ประเภทกิจการ) โดยเพิ่ม Cap เป็น 200% และสามารถบวกเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้ พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไข ดังนี้
 • ลดเงินลงทุนขั้นต่ำจาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
 • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 4 ต่อ 1
 • อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ ไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าเครื่องจักรในโครงการ

 

8.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

 • เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด
 • ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค (NEC, NeEC, CWEC, SEC) 16 จังหวัด
 • เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด
 • พื้นที่ชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด และ 4 อำเภอของสงขลา
 • จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ 20 จังหวัด
 • นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
 • เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

9.มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 • กรณีที่ 1 (โครงการที่ไม่ได้ BOI) ต้องอยู่ในประเภทกิจการที่ส่งเสริม และ ไม่เคยได้รับส่งเสริม หรือเคยได้รับส่งเสริม แต่ไม่ได้รับสิทธิภาษีเงินได้หรือสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว ได้รับยกเว้นภาษี 3 ปี วงเงิน 200% ของเงินสนับสนุน
 • กรณีที่ 2 (โครงการ BOI) ต้องเป็นโครงการที่สิทธิภาษีเงินได้ยังไม่สิ้นสุด หรือโครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายได้ยกเว้นภาษี จะได้รับการเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ 200% ของเงินสนับสนุน

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 9 มาตรการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด