svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

01 ธันวาคม 2565

พาณิชย์ ดันสินค้าGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก จับมือWIPOสร้างอัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นส่งออกตลาดโลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า GI อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้า GI ไทยในเวทีโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งปัจจุบันสินค้า GI ไทยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีทั้งหมด 8 สินค้า ใน 31 ประเทศ คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในสหภาพยุโรป  กาแฟดอยช้าง ในสหภาพยุโรป กาแฟดอยตุง ในสหภาพยุโรปและกัมพูชา  ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในสหภาพยุโรป

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ในเวียดนาม ผ้าไหมยกดอกลําพูน ในอินเดียและอินโดนีเซีย  มะขามหวานเพชรบูรณ์ ในเวียดนาม และ  ลําไยอบหืงเนื้อสีทองลําพูน ในเวียดนาม

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

นอกจากนี้ กรมฯ ได้นำคณะผู้แทนจาก WIPO และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก 5 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน บังกลาเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และซามัว ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศึกษาแนวทางการรักษามาตรฐานสินค้า GI ที่มีคุณภาพ ของ 3 สินค้า

ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และไวน์เขาใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้า GI ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าทางการตลาดและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นรวมกว่า 162 ล้านบาท/ปี และในการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ผ้าไหมปักธงชัย และไวน์เขาใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วย

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

กรมฯ ได้ทำงานเชิงรุกผลักดันให้ ไวน์เขาใหญ่ได้รับการจดทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งออกและเปิดตลาดยุโรป เพื่อนำรายได้กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

พาณิชย์ ดันGI ไทยสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีโลก