ลุ้นครม. เคาะ ประกันรายได้ข้าว- เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 วันนี้

14 พ.ย. 2565 | 18:11 น.

เปิดวาระครม. วันนี้(15 พ.ย. 65) กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 พร้อม เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 วงเงินรวมประมาณ 82,000 ล้านบาท ลุ้นกระทรวงการคลัง เสนอขยายเวลาลดภาษีสรรพสามติน้ำมันดีเซล

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมหลายเรื่อง โดยไฮไลท์อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าว่า จะเสนอ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 วงเงินรวมประมาณ 82,000 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 แยกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. การประกันรายได้ข้าว ด้วยการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน 18,700 ล้านบาท
 2. มาตรการคู่ขนาน วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก 
 3. การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท หรือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 55,000 ล้านบาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบข่าววาระครม. ทำเนียบรัฐบาล

 

ขณะเดียวกันยังต้องรอลุ้นด้วยว่า กระทรวงการคลัง จะเสนอต่ออายุ มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีกหรือไม่ หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน และภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้ต้องติดตามว่า กระทรวงการคลังจะตัดสินใจขยายเวลาลดภาษีอีกนานเท่าไหร่ และลดอัตราภาษีลงกี่บาท เพราะก่อนหน้านี้ต่ออายุมาตรการนี้ไปแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นรายได้ที่รัฐต้องสูญเสียไปกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท โดยเฉาะในครั้งสุดท้ายได้ต่ออายุลดภาษี 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

วาระครม.วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำแม่กวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุง และจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา 
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง 
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแนวทางเสริมศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) 

 

ภาพประกอบข่าววาระครม. ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงพลังงาน เสนอการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนท์ เซอร์วิส จำกัด
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา เพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT 
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 • คณะกรรมการกลั่นกองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2565และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2565