วาระครม.วันนี้(1พ.ย.65) เคาะเงินเยียวยาน้ำท่วม-รื้อแผนลงทุนอู่ตะเภา

31 ต.ค. 2565 | 23:25 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ เตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ และวงเงินในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้าน EEC ชงรื้อแผนลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินอู่ตะเภา

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระครม.หลายเรื่องที่แต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามา โดยมีไฮไลท์สำคัญที่ต้องติดตามคือ การเสนอหลักเกณฑ์ และวงเงินในการ จ่ายเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 

 

พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปมร้อนเรื่องของการเปิดให้ ต่างชาติถือครองที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ หลังจากครม.ครั้งก่อนเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว แต่กลับเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ซึ่งการประชุมครม.วันนี้จะต้องิดตามว่าจะมีการหารือถึงเรื่องนี้อีกหรือไม่

 

อีกเรื่องที่น่าสนใจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอขอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เบื้องต้นมีรายงานว่า สกพอ. จะปรับการลงทุนโครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) 

 

ภาพประกอบข่าวเปิดวาระการประชุมครม.

วาระครม. วันนี้(1พ.ย.65)

 

วาระครม.เพื่อทราบ

 • กระทรวงการคลัง รายงานการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน
 • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานประจำครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • กระทรวงแรงงาน รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2570)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำห้วยผาก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. ....
 • สำนักงาน ป.ป.ง.เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่. ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 

ภาพประกอบข่าวเปิดวาระการประชุมครม.

วาระครม.เพื่อพิจารณา

 • กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย 
 • สกพอ. เสนอขอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 - 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 • คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน