เปิดร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ล่าสุด หลังรัฐบาลส่งสัญญาณคว่ำ วาระ 2-3

26 ต.ค. 2565 | 21:42 น.

เปิดรายละเอียด ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ล่าสุด เตรียมเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3 เช็ครายละเอียดทุกมาตรา หลังมีกระแสข่าวรัฐบาลส่งสัญญาณคว่ำร่างกฎหมาย

จากกรณีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในวันประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งล่าสุด มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ได้ปิดห้องหารือลับกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล ในวาระที่ 2 และ 3 

 

โดยเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 

 

ทั้งนี้จากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่า รัฐบาลไม่อยากให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่าน เพราะห่วงถึงเรื่องการผลิตสุราที่ไม่ได้คุณภาพ หรือต้มสุราเถื่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพประชาชน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพประกอบข่าวเปิดรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 

เปิดรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 
 

หลักการ : แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดให้ผู้ประสงค์ผลิต สุราเฉพาะเพื่อการค้าที่ต้องขออนุญาตผลิต และกำหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 153)

 

เหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนดให้บุคคลผู้ประสงค์จะผลิตสุรา หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ ให้เหมาะสม 

 

ทำให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบทบัญญัตินั้นกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ผู้ประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถ ประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ 

 

จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรต้องปรับปรุง โดยกำหนดกรอบเนื้อหาของกฎกระทรวงให้เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ภาพประกอบข่าวเปิดรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า  มีรายละเอียดดังนี้


มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“มาตรา 153 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราเพื่อการค้า ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด

 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

กฎกระทรวงตามวรรคสอง ต้องไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต กำลังแรงม้าเครื่องจักร ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้าหรือก่อให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นแต่การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย

 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต”

 

มาตรา 3/1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 153/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

“มาตรา 153/1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง ให้จดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ชนิดสุรา ขั้นตอนการผลิต และปริมาณการผลิตต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด”

 

มาตรา 3/2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 196 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“มาตรา 196 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 153/1 มาตรา 155 วรรคหนึ่ง มาตรา 157 มาตรา 158 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง มาตรา 162 มาตรา 167 วรรคหนึ่ง มาตรา 169 หรือมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”

 

ภาพประกอบข่าวเปิดรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 

 

มาตรา 4 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

การดำเนินการออกกฎกระทรวง หรือ ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

 

มาตรา 5 คำขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคำขอตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม 

 

ถ้าคำขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขอเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้

 

มาตรา 6 ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต

 

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ที่มาของข้อมูล : สภาผู้แทนราษฎร