เปิดวาระครม. คลังจ่อเว้นภาษี-พลังงานดอดของบกลาง

18 ตุลาคม 2565

เปิดวาระครม. วันนี้ มีหลายเรื่องเตรียมเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งการยกเว้นภาษี การอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติ และการของบกลางของกระทรวงพลังงาน พร้อมลุ้นประกันรายได้ข้าว

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีเรื่องที่ต้องติดตามหลายเรื่อง โดยต้องติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเยียวยาและการช่วยเหลือน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมานายกฯได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอครม. หาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

 

ขณะเดียวกันยังต้องรอลุ้นว่าจะมีการเสนอโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2565/2566 มาให้ครม.พิจารณาทันหรือไม่ หลังจากกระทรวงการคลัง พิจารณาเพดานก่อหนี้ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 เพื่อไม่ให้กระทบกับวินัยการเงินการคลัง

 

วาระครม. วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

  • คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน รายงานการเสนอความเห็นของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจและกองทุนอ้อยและน้ำตาล 
  • การรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 พ.ศ...
  • การรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่...) พ.ศ.....

วาระเพื่อพิจารณา

  • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย)
  • กระทรวงการคลัง เสนอร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 29  
  • กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนินการตามคำมั่นที่ให้กับสหภาพยุโรปในการเข้าภาคีในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ
  • กระทรวงแรงงาน เสนอการยกเว้นการแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ไม่มีโรคต้องห้าม และการแสดงตัวตนเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สำหรับผู้ขอและผู้ถือ long-term resident visa ( LTR Visa) โดยออกเป็นร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (ฉบับที่..)
  • กระทรวงพลังงาน เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
  • กระทรวงคมนาคม เสนอการขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 4,500 ล้านบาท และการขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 1,854 ล้านบาท
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลุ่มน้ำโขง