svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมสบส.กำชับ“คลินิก-คลินิกเครือข่ายประกันสังคม”ทั่วไทยเข้มมาตรฐาน

18 พฤษภาคม 2559
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการควบคุมมาตรฐานคลินิกทั่วประเทศว่า ขณะนี้ กรม สบส. ได้จัดประชุมผู้ประกอบการคลินิกทุกประเภททั้งการรักษาพยาบาลทั่วไป การเสริมความงาม ซึ่งเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงมาตรการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวมทั้งชี้แจงมาตรฐานของการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่

“ได้กำชับให้คลินิกทุกประเภท ซึ่งขณะนี้มีขออนุญาตเปิดให้บริการได้แก่คลินิกเวชกรรมทั่วไปซึ่งรวมถึงการให้บริการเสริมความงามด้วย  คลินิกเฉพาะทาง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วไปและเฉพาะทาง  คลินิกแพทย์แผนจีน  ให้คำนึงถึงมาตรฐาน โดยเฉพาะคลินิกที่เป็นเครือข่ายของการประกันสังคม อย่าคำนึงถึงผลกำไรสถานเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหลักประกันและเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างประเทศ  โดยทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทุกด้านได้แก่ บุคลากรวิชาชีพต่างๆ  เครื่องมือแพทย์  ความสะอาด สถานที่ โดยเฉพาะระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน  เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน”

จากการตรวจสอบคลินิกที่ผ่านมา แม้ว่าจะขออนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานทุกอย่างก็ตามปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนและตรวจพบได้บ่อย 2 อันดับแรก ได้แก่การใช้บุคคลอื่นหรือสายวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์มารักษา เช่น ใช้ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ พยาบาล หรือใช้คนในครอบครัวมาทำหน้าที่แทนในช่วงที่ผู้ได้รับอนุญาตจริงไม่อยู่ เพราะเห็นว่าผู้ที่ไปใช้บริการที่คลินิกอาการป่วยไม่รุนแรงเหมือนผู้ที่ไปโรงพยาบาล และปัญหาการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ ซึ่งแม้ว่าจะพบส่วนน้อย แต่มีแนวโน้มมากขึ้น จากการลงตรวจสอบพบว่าการบริการจริงไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณา ประการสำคัญคลินิกไม่ใช่บริการเหมือนการขายสินค้าทั่วไป จึงต้องมีการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

อธิบดีกรมสบส.กล่าวต่อไปว่า  การทำงานจากนี้ไป  กรม สบส.จะเข้มในเรื่องของมาตรฐาน  ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยแก่ชีวิต  ทำงานเชิงรุกเน้นป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบกับผู้ใช้บริการ  โดยจะส่งทีมตรวจเยี่ยมคลินิกทุกแห่งทั่วประเทศทั้งก่อนและหลังการอนุญาตให้เปิดดำเนินการ  พร้อมตรวจสอบประวัติของแต่ละคลินิกก่อนต่อใบอนุญาตให้ ซึ่งใบอนุญาตให้คราวละ 10 ปี  โดยคลินิกทุกแห่งต้องทำรายงานประจำปี และชำระค่าธรรมเนียมประจำปีทุกปี

ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส.  กล่าวว่า ขณะนี้มีคลินิกที่ได้รับอนุญาตดำเนินการทั่วประเทศ 23,486 แห่ง อยู่ในกทม. 4,956 แห่งหรือประมาณร้อยละ 21 ของคลินิกทั้งหมด  ส่วนที่เหลือ 18,533 แห่งอยู่ในต่างจังหวัด   โดยในอนาคตคาดว่าจะมีคลินิกประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ.2542 อีก 7 สาขาได้แก่ สาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาแพทย์แผนจีน สาขารังสีเทคนิค สาขาการสื่อความหมาย  สาขาเทคโนโลยีหัวใจ และสาขาจิตวิทยา   ขณะนี้มีเปิดแล้ว 1 สาขาคือแพทย์แผนจีน มีประมาณ 300 แห่ง  อีก 6 สาขายังไม่เปิด แต่มีแผนจะเปิด  เช่นสาขารังสีเทคนิค ซึ่งเป็นบริการด้านการเอ็กซเรย์  ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะประมาณ 8,000 คน

การดำเนินการของคลินิกนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายยา  กฎหมายเครื่องมือแพทย์ กฎหมายวิชาชีพ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานครบถ้วน ในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ กรม สบส.ได้ให้คลินิกแต่ละแห่งซักถามเพื่อความเข้าใจ และให้ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ ประจำปี 2559 ในเบื้องต้น อาทิ ป้ายชื่อถูกต้อง แสดงหลักฐานใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม ป้ายสอบถามราคาค่ารักษา และอื่นๆ จำนวน 37 รายการ เพื่อใช้ประกอบในการออกตรวจของเจ้าหน้าที่ต่อไป