svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แนะไทยทบทวนทิศทางพัฒนาประเทศ หลังชาติมหาอำนาจคลายอิทธิพล

30 กันยายน 2565

ประธานสถาบันการสร้างชาติ แนะประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนทิศทางการพัฒนา กำหนดหลักหมุดสร้างชาติบนหลักปรัชญา อุดมการณ์ชาติที่ชัดเจน หลังการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก ทำให้ชาติมหาอำนาจคลายอิทธิพล

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เปิดเผยในงานเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย เรื่อง “แนวโน้มของอิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย” ว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

 

แต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก จะทำให้อิทธิพลของสหรัฐฯ ในประเทศไทยถดถอยลง ทั้งขนาด ความกว้าง และความลึกของอิทธิพล

ขณะเดียวกันมหาอำนาจอื่นได้มีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งในโลกที่มีหลายขั้วอำนาจและระเบียบโลกที่มีหลายหลักหรือไม่มีหลักที่แน่นอนนั้น ไทยจะได้รับอิทธิพลจากหลายมหาอำนาจ เกิดความซับซ้อนของหลักปรัชญาความคิด จนถึงหลักปฏิบัติ ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนประเทศที่ขาดทิศทาง ขาดเอกภาพ และขาดเสถียรภาพ

 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ระบุว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องกลับมาทบทวนทิศทางการพัฒนา โดยการกำหนดหลักหมุดในการสร้างชาติบนหลักปรัชญาที่ดีงาม สร้างอุดมการณ์ชาติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจบนจุดแกร่งของประเทศ สร้างสังคมที่หลากหลายแต่มีเอกภาพ และสร้างการเมืองประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย 

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอาเซียน ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมขั้วอำนาจต่าง ๆ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและรักษาดุลอำนาจในภูมิภาค

 

สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันการสร้างชาต ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในช่วงการเสวนา มีการแบ่งประเด็นออกเป็น 3 มิติ คือ มิติสังคมวัฒนธรรม มิติการเมือง และ มิติเศรษฐกิจ