svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โบนัสข้าราชการ กทม.2565 ลูกจ้าง สังกัดรับสูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

30 กันยายน 2565

โบนัสข้าราชการ กทม.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จ่ายโบนัสข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด กทม. สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

วันที่ 30 กันยายน 2565  โบนักข้าราชการ กทม.2565 ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้

โบนัสข้าราชการ กทม.2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 5 ประเภท ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูงประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

  • กลุ่มที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 ประเภท ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

  • กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่ง (1.5 เท่า) ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

  • กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า (1-2 เท่า) ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับการกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลของแต่ละกลุ่มให้คำนึงถึงมาตรฐานและความเป็นธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครด้วย โดยการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนัก การจ่ายเงินรางวัลให้ถือความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 6 เป็นที่ยุติ

 

โบนัสข้าราชการ กทม.2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

  • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 

  • มีกลไกให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

  • ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขั้นต่ำของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี.

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา