svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด

28 กันยายน 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ส่งผลอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ 


คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 9/2557 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บริษัท สหฟาร์ม จํากัด บริษัท สหฟาร์ม จํากัด 
ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ และได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด เป็นผู้บริหารแผน 

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้ว

 

ดังนั้น อํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของ ผู้บริหารของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป ตามมาตรา 90/75 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ทัศน์พร จินันทุยา

 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

                               ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด