ครม.วันนี้ ถกวาระลับเงินกู้กองทุนน้ำมัน แจกเงินอสม. ขอเป็นเจ้าภาพซีเกมส์

27 กันยายน 2565

เปิดวาระครม. มีไฮไลท์เสนอเข้ามาหลายเรื่อง โดยเตรียมพิจารณาวาระลับ เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมของบกลางแจกค่าเสี่ยงภัย อสม. - อสส. ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาวาระลับ เรื่องร่างพ.ร.ก. เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.ก.ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

 

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจากการดำเนินงาน หลังจากต้องมีภาระในการดูแลราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ โดยล่าสุดสถาะกองทุน ณ วันที่ 25 กันยายน 2565 ติดลบแล้ว 125,216 ล้านบาท 

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,306 คน 

 

โดยเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อสม. และอสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน  

 

ภาพประกอบ การประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม. วันนี้(27ก.ย.65)

วาระครม.เรื่องสำคัญของรัฐบาล

 • กระทรวงการคลัง รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วาระครม.เพื่อทราบ

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA ) และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ( Joint Economic and Trade Committee :JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ....
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 • สกพอ. เสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

วาระครม.เพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ....และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ.1999
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอโครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 
 • สกพอ. เสนอการแก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน)
 • คณะกรรมการหนี้สาธารณะ  เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 • สตง. เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แห่งใหม่