svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เคทีซีกำไรเกินคาดไตรมาสแรก 635 ล้านบาท  

16 พฤษภาคม 2559
[caption id="attachment_53447" align="aligncenter" width="386"] ระเฑียร ศรีมงคล เคทีซี ระเฑียร ศรีมงคล[/caption]

นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านมา อาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร แต่มูลค่าของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง ในส่วนของ     เคทีซีเองสามารถดำเนินธุรกิจให้ขยายตัวได้ดีเช่นกัน โดยมีจำนวนสมาชิก ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรม แต่มี NPL ที่ลดต่ำลงกว่าอุตสาหกรรมมาก”

“ในไตรมาสแรกนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 บริษัทฯ สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 12%  เท่ากับ 4,152 ล้านบาท และยังควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิ (Operating Cost to Income Ratio) เท่ากับ 28.9% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 28.8% จึงทำให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีก่อน 11%”

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 58,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าสุทธิ คิดเป็น 93% ของสินทรัพย์รวม โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วเท่ากับ 54,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%  จากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ฐานสมาชิกรวม 2.8 ล้านบัญชี เติบโต 8% แบ่งเป็น บัตรเครดิต 1,995,139 บัตร (ขยายตัว 8%) ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 36,627 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 760,736 บัญชี (ขยายตัว 8%) ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเคทีซี แคช สุทธิ 17,339 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีอัตราขยายตัวถึง 15.5% สูงกว่าอัตราเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 8.2% และมีอัตราขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมทุกเดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม (NPL) อยู่ที่ 2.0% (ลดลงจาก 2.4%) โดย NPL บัตรเครดิตลดจาก 1.6% เหลือ 1.4% (ต่ำกว่าอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 3.6%) และ NPL สินเชื่อบุคคลลดจาก 1.1% เหลือเพียง 1.0% (ต่ำกว่าอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 3.5%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่หนี้สูญได้รับคืนในไตรมาสแรกมีมูลค่าเท่ากับ 581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน”

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) ทั้งสิ้น 27,810 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 9,780 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการเงินไตรมาสแรกนี้เท่ากับ 3.5% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.21 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า

“ในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ทั้งการขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรให้เติบโตต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการเติบโตรวมที่ 15% จึงเป็นผลให้ระดับของกำไรน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันปี 2558 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนา 3 เรื่องเป็นสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และปรับกระบวนการทำงานให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จและลดขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม สำหรับแผนกลยุทธ์การตลาดต่อจากนี้ จะเน้นการตอบสนองสมาชิกระดับบนและรักษากลุ่มสมาชิกในวงกว้าง (Mass) อย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นความร่วมมือในการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างทีมการตลาด คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมและพันธมิตรรายใหม่ๆ กับทีม CRM (Customer Relations Management) ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด หรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่สร้างมูลค่าในทุกการใช้จ่าย ให้กับสมาชิกทุกเซ็กเม้นท์ ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครอบคลุม และต้องตรงกับความต้องการของสมาชิกด้วยอย่างแท้จริง”