svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมสบส.แนะควรใช้ “พัดลมไอน้ำ ดับร้อน”ในที่โล่งแจ้ง

15 พฤษภาคม 2559
Breaking-News อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะการใช้พัดลมไอน้ำคลายร้อน ขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดถังน้ำและหัวฉีดอย่างต่อเนื่อง ควรใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น ประปาที่ ไม่ควรใช้น้ำคลอง น้ำบ่อ ควรใช้ในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทดี ไม่แนะนำให้ใช้ในห้อง เพราะเพิ่มความชื้นอากาศในห้อง  เสี่ยงเกิดโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวม ในส่วนของระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กองวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้ดูแลตรวจสอบควบคุมมาตรฐานต่อเนื่องทุกแห่งปลอดภัย

จากกรณีที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหนังสือเวียน ให้งดการใช้พัดลมไอน้ำไอเย็นในหอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล เนื่องจากได้ทบทวนผลการวิจัยพบว่า ละอองน้ำที่มีการปนเปื้อนในภาชนะบรรจุน้ำภายในเครื่ องที่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาที่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่ วยระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้ โดยเฉพาะเชื้อลีเจียนแนร์(Legio nnaires) ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำทนต่อสภาพอุณหภูมิที่ต่ำนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2559) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การใช้พัดลมไอน้ำช่วยคลายร้อนในช่วงฤดู ร้อน ประชาชนสามารถใช้ได้ ละอองไอน้ำจากพัดลมจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้พัดลมชนิดนี้ในที่ โล่งแจ้งเนื่องจากระบบอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว เนื่องจากในอากาศมีความชื้นสูงอยู่แล้ว

สำหรับการนำพัดลมไอน้ำมาใช้ในห้อง ซึ่งมีพื้นที่มิดชิด อากาศถ่ายเทไม่ดีไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความชื้นในห้องให้สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ ที่ป่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งขณะนี้มีส่วนหนึ่งที่พักฟื้นที่บ้าน ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคทางเดิ นหายใจอยู่แล้ว เช่นเป็นไข้หวัด อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ หากจำเป็นต้องใช้พัดลม แนะนำให้ใช้พัดลมธรรมดาทั่วไป เพราะไม่เพิ่มความชื้นในห้อง

“ ทั้งนี้ในการใช้พัดลมไอน้ำที่ ปลอดภัย ขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลักดั งนี้ 1. ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำ  หากเป็นไปได้ควรทำทุกวัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้ผงซั กฟอกทั่วไปก็ได้ และทำความสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุ ดตัน หรือเป็นจุดเก็บกักเชื้อโรค  2. น้ำที่นำมาใช้กับพัดลมควรเป็นน้ ำที่สะอาด ผ่านระบบการฆ่าเชื้อมาแล้ว เช่น น้ำประปา หรือน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป ห้ามใช้น้ำคลอง หรือน้ำบ่อ  เพราะหากมีเชื้อโรคในน้ำ จะทำให้ร่างกายสูดเอาเชื้ อโรคเข้าไปด้วย  โดยได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เร่งให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ ในการใช้พัดลมไอน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว” นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรื องกล่าว

ทางด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า กรมสบส.ได้จัดระบบดูแลความปลอดภั ยของระบบปรั บอากาศภายในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับอย่ างต่อเนื่อง  ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรับอากาศ มีส่วนน้อยที่ใช้พัดลม โดยส่งเจ้าหน้าที่จากกองวิ ศวกรรมทางการแพทย์ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ใช้ บริการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานมี ความสุขสบายและปลอดภัย ที่ผ่านมาไม่พบเชื้อลีเจี ยนแนร์แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้