รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

15 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลพระรามเก้า เตรียมรองรับภาคท่องเที่ยวฟื้นผุดไดเดีย จัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง”บริการสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคล ครอบคลุมทุกโรคติดต่อทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทาง

โรงพยาบาลพระรามเก้า เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโรคแบบรายบุคคล ครอบคลุมทุกอาชีพ โรคประจำตัว และการใช้ชีวิต

รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดูแลทุกกลุ่มการเดินทางทั้งก่อนและหลัง ให้ผู้รับบริการเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากวัคซีน เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นไร้ความเจ็บป่วย

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้ง  “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” ว่าจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โรงพยาบาลพระรามเก้าในฐานะศูนย์รวมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มองเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน  เพราะวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดการแพร่ระบาด

รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะในเด็กเท่านั้น  เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีลดลง จนมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค นอกจากนี้ การมีโรคประจำตัว รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งสภาพแวดล้อม อาชีพ การใช้ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ ล้วนทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เราจึงจัดตั้งศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทางขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมครบวงจร

“หลายปีนี้ เราต่างเห็นถึงความสำคัญของวัคซีนที่สามารถทำได้ทั้งป้องกันโรค ลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรง รวมถึงลดการแพร่ระบาด ศูนย์วัคซีนฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจายภูมิคุ้มกันไปถึงคนทุกเพศทุกวัย ผ่านการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนรายบุคคลตามอายุและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว อาชีพ ลักษณะการใช้ชีวิต และให้คำปรึกษาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังไทย 

รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

โดยจะให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนและจ่ายยาป้องกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ   ฉีดวัคซีน พร้อมเดินทางอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความเจ็บป่วย”

 

พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น หากไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น นอกจากการวางแผนท่องเที่ยวแล้ว การเตรียมตัวด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

 

“นอกไปจากปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ด้วยสถานการณ์การเดินทางที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากภาวะต่าง ๆ ตามไปด้วย    ทั้งจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ โรคติดเชื้อ โรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม หรือการไปเยือนภูมิประเทศที่มีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน เช่น ป่าในอเมริกาใต้ หรือซาฟารีในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่ คนไทยไม่คุ้นเคย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี

 

ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางและการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยแพทย์เฉพาะทางและการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป, บริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, บริการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ, บริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

ทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะยาว / คนทำงาน นักธุรกิจ / อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในค่ายผู้อพยพ / บริการให้คำแนะนำและยาป้องกันภาวะต่าง ๆ ได้แก่ มาลาเรีย / ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Illness), บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา และการรักษาที่เหมาะสมก่อนและหลังเดินทาง”


พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กล่าวเสริมว่า สำหรับวัคซีนที่ให้บริการใน ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคจากการเดินทาง ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap, Td), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน และโปลิโอเข็มรวม (Tdap+IPV), วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varicellazoster), วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอบีเข็มรวม (Hepatitis A and B combination), วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ (HPV4, HPV9), วัคซีนปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสแบบ 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ (PCV13, PPSV23), วัคซีนงูสวัด (Herpes Zoster), วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies), วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue), วัคซีนและยาป้องกันสำหรับการเดินทาง, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis), วัคซีนไทฟอยด์ (Typhoid), วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Disease), ยาป้องกันภาวะแพ้ที่สูง,  รพ.พระรามเก้า ผุด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” รองรับนักเดินทาง

“โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงตั้งใจจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่ครบวงจรถึงเวชศาสตร์การเดินทาง เพื่อมอบการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม ไม่ว่าผู้รับบริการจะอยู่ในช่วงวัยหรือ     ในพื้นที่ไหนก็ตาม”