svasdssvasds

จุฬาฯ ฟื้นท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์น่านนคร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ค. 2565 เวลา 8:03 น. 39

จุฬาฯ เร่งหารือ อนุ กมธ ปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน วุฒิสภา และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพิ่มคุณค่าและมูลค่าการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หวังฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้นำคณะทำงานโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จุฬาฯ หารือกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ถึงแนวทางการ "ฟื้นคืนจาก Covid 19" ด้าน"โอกาสการทำงาน“ ในภาคท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา และทางจังหวัดน่าน 

 

รวมทั้งได้นำคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานที่โครงการได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของจังหวัดน่านและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชนในจังหวัดน่านต่อไป

โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความร่วมสมัย และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดน่านมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวคู่ขนานกัน โดยมีจุดเน้นบนฐานอัตลักษณ์ของน่าน  ได้แก่ ด้านสิ่งทอ (Craft)  และ หัตถกรรม ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอด้านสุขภาพ (Wellness) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริการเสริมสุขภาพ โฮมสเตย์  การท่องเที่ยวสีเขียว(Green) เศรษฐกิจหมุนเวียน และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นวัตกรรมขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) และคาร์บอนต่ำ(Low carbon)

        ​

จากการดำเนินการในโครงการ ได้ผลผลิตที่สำคัญ คือ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เส้นทางและคู่มือท่องเที่ยว ตัวแบบแฟชั่น แบรนด์ พื้นที่นำร่อง ทุนมนุษย์ ศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น เครือข่ายที่พร้อมทำงานคลัสเตอร์สิ่งทอ ครูพี่เลี้ยงชมรมท่องเทที่ยววิถีชุมชน วิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการสังคมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ โครงการได้ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เส้นทางเชื่อมโยง แหล่งวัฒธรรมที่ออกแบบแล้ว ประวัติศาสตร์ที่นำมาเป็นเรื่องเล่า อัตลักษณ์วิถีชุมชนดั้งเดิม 5  ชุมชน ได้แก่ มณีพฤกษ์ ห้วยสะแตง ยอด บ่อเกลือใต้ และสันทะ รวมทั้งเส้นทางสายทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เที่ยว ทัศน์ ทอ รักษ์สุขภาพประวัติศาสตร์หลวงติ๋น และวิถีชุมชนเกษตร

         ​

การดำเนินการดังกล่าว หากมีการสนับสนุนและดำเนินการต่อเนื่อง จะทำให้ชุมชนมีรายได้สูงขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนสามารถดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ มีนโยบายการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

        ​

ทั้งนี้ โครงการฯได้พัฒนากลไกการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบและทดลองจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานงานวิจัย ให้คำปรึกษา บริการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิศาสตร์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสื่อสารเพื่อการตลาด การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเพื่อสังคมตลอดจนการพัฒนาตลาดเฉพาะ ผ่านการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

        ​

โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯกองทุนศตวรรษที่ 2 (C2F) โดยสถาบันเอเชียศึกษา มี รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯเป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ มีคณาจารย์จากคณะและสถาบันต่างๆ เช่นคณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคมสถาบันการขนส่ง สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2562-2565) ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดในบริเวณอันดามัน เช่น ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง