หนุนใช้ตำรับยากัญชาแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลเอกชน

14 เม.ย. 2565 เวลา 9:35 น. 67

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เซ็น MOU บูทิค ผลิตกัญชาทางการแพทย์ใช้ในสถานพยาบาลเอกชน หนุนสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้า นโยบาย ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย เร่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์ใช้ในสถานพยาบาลเอกชน
 

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้สนับสนุนกัญชาให้มีคุณค่าทางการแพทย์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้
 

 

 

โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ จากการยกระดับกัญชา ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

 

ส่งผลให้ปี 2564 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ในประเทศ มีมูลค่าสูงกว่า 7,000 ล้านบาท แต่สถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตำรับยา สำหรับให้บริการผู้ป่วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์ใช้ในสถานพยาบาลเอกชน
 

ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทย และนำไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน

 

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาสำหรับนำไปผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหน่วยงานในการผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานในการติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเอกชน

 


คาดว่าจะเกิดความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษาวิจัยและการแปรรูปกัญชา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมายต่อไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง