โอสถสภา ตั้ง “สมประสงค์ บุญยะชัย” นั่งประธานบอร์ด

04 ม.ค. 2565 | 08:20 น.

โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการรับปีเสือ ตั้ง “สมประสงค์ บุญยะชัย” นั่งประธานกรรมการแทน “สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์” ประกาศเดินหน้าบุก CLMV

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับผังคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค CLMV โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

สมประสงค์ บุญยะชัย

โอสถสภาตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอันสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีบทบาทในคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องด้วยเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาอย่างยาวนาน

สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

ตั้งแต่โอสถสภาเป็นธุรกิจครอบครัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง

 

พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย จากตำแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็น ประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ จากตำแหน่ง กรรมการ เป็น รองประธานกรรมการ 

 

นอกจากนี้ ยังได้ปรับผังคณะกรรมการของ “มูลนิธิโอสถสภา” โดยเชิญ ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ อดีตกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา และเชิญทายาทรุ่นที่ 4 และ 5 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดกิจการของบริษัท ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิโอสถสภาจากรุ่นสู่รุ่นและมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสืบไป

  โอสถสภา                        

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้โอสถสภา ได้ปรับโครงสร้างทีมบริหารใหม่ ก้าวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพเต็มตัว เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยโยกนายธนา ไชยประสิทธิ์ จากรักษาการ CEO ไปดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส แต่งตั้ง นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นดำรงตำหน่งเป็น Chief Executive Officer (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

และแต่งตั้ง นางพรธิดา บุญสา ขึ้นดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer และ Group Chief Financial Officer เพื่อช่วยขับเคลื่อนสายการปฏิบัติการ และดูแลสายงานด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มบริษัทโอสถสภา โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัท จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป