เปิดรายชื่อ 43 บิ๊กเนม นั่งที่ปรึกษา วางยุทธศาสตร์ผลักดัน SME ไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 10:59 น. 640

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แต่งตั้ง 43 บิ๊กเนมนั่งที่ปรึกษา ร่วมวางยุทธศาสตร์ ผลักดัน ลดความเหลื่มล้ำ ขับเคลื่อน SME ไทย

นาย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสมาพันธ์เอสเอ็มไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

 

ล่าสุดสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาพันธ์ประจำปี 2564-2565 จำนวน 43 ท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะความรู้ความสามารถจากทุกวงการ เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อน SME ไทย การวางยุทธศาสตร์และผลักดันลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

 

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วาระปี พ.ศ. 2564 - 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

 

2. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

 

3. ดร.ขจร ธนะแพสย์

 

4. ดร.โฆษิต สุวินิจจิต

 

5. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

 

6. นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์

 

7. ศ.นพ.ดร.เฉลิม หาญพาณิชย์

 

8. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

 

9. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

 

10. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

รายชื่อที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รายชื่อที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

11. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

 

12. รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

 

13. นายธนเดช กุลปิติวัน

 

14. นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

 

15. ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์

 

16. พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต

 

17. นายประภาส ชลศรานนท์

 

18. รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ

 

19. นายปรีชา เอกคุณากูล

 

20. ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร

 

21. ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์

 

22. รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

 

23. นายพาณิชย์  สดสี

 

24. ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

 

25. นายมงคล ลีลาธรรม

 

26. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

 

27. รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ

 

28. รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

 

29. ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

 

30. นายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล

 

31. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา

 

32. นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์

 

33. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

 

34. นายสรชน บุญสอง

 

35. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

 

36. นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์

 

37. ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์

 

38. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา

 

39. นายเสด็จ บุนนาค

 

40. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์

 

41. ศ.กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

 

42. นายอิสสระ โชติบุรการ

 

43. นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์

 

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทุกท่านที่กรุณาเป็นเกียรต ร่วมขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่เอสเอ็มอีของประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้ GDP SME ของประเทศไทยเติบโตเพิ่มมากขึ้นร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสู่สากล อย่างยั่งยืนต่อไป”

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง