ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี นายจ้างรับเงินอุดหนุน 3 เดือน รีบเลยก่อนหมดสิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ย. 2564 เวลา 8:29 น. 553

ลงทะเบียน https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี .doe.go.th เยียวยาเอสเอ็มอี นายจ้างรับรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน เปิดลงทะเบียน - ตรวจสิทธิภายใน 20 พ.ย. นี้ อัพเดตผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 99,502 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 1,664,509 คน

เกาะติดมาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี  ในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SME สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าจ้าง 3,000 บาท/คน/เดือน นาน 3 เดือน โดยผู้ประกอบการ SME ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www. ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี .doe.go.th ภายใน 20 พฤศจิกายนนี้ และเริ่มรับเงินอุดหนุนตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 (ตามมติ ครม.5 ต.ค.64)

 

อัพเดต ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 99,502  ราย คิดเป็น 25.21% ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 1,664,509 คน คิดเป็น 41.27% เทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการ 394,703 ราย จำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย 4,032,948 คน ( ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 ) 
 
สำหรับรายละเอีดยเงื่อนไขและคุณสมบัตินายจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SME มีดังนี้ 

 

ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี นายจ้างรับเงินอุดหนุน 3 เดือน รีบเลยก่อนหมดสิทธิ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

 

1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active  ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564

2.รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ( พ.ย.2564 - ม.ค.2565 )โดยได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 

3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ( ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 • หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ 
 • หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565) 

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน

 • ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565) 
 • ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5.นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 

 • จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง 
 • นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ 
 • การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง 
 • เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน

ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี นายจ้างรับเงินอุดหนุน 3 เดือน รีบเลยก่อนหมดสิทธิ

 

วิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้

 

1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 

2 แนบไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิด 2MB) ของสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิตุบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) 

3. กรณีมอบอำนาจแนบไฟล์รูปภาพของสำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 

 

เช็กผลอนุมัติหลังลงทะเบียน 5 วัน ภายใน 20 พ.ย.นี้

 

สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564  (หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ) กรณีได้รับสิทธิตามเงื่อนไข และไม่ได้อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 

 

ไทม์ไลน์รับเงินอุดหนุนค่าจ้าง

 

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 • วันที่ 31 มกราคม 2565

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง