การบินไทยจ่ายหนี้ตามแผนฟื้นฟูแล้ว1.2พันล้านขายทรัพย์สินได้4.8พันล้าน

01 ต.ค. 2564 | 00:21 น.

การบินไทย อัพเดทการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ แจงชำระหนี้ได้ตามที่แผนแล้ว1.2พันล้านบาท ลดทุนจดทะเบียน ขายทรัพย์สิน3รายการกำเงิน4.8พันล้านบาท

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน ส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสำคัญดังนี้

 

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

 

สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง รวมเป็นเงิน 1,262,327,771.08 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้ผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

 

2.การลดทุนจดทะเบียน

 

ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 26,989,009,500.00 บาท เป็นจำนวน 21,827,719, 170.00 บาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่าย

3.การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

 

บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่

 

  • หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน BAFS คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้โอนหุ้น BAFS และได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

 

  • หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในนกแอร์ NOK คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 278,774,585.26 บาทา บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

  •  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ซื้อ ด้วยราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จำนวนเงิน 1,810,000,000.00 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว

 

  • เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์ อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้สนใจซื้อ

4.การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

 

สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 นั้น ผู้บริหารแผนยังไม่ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินรองอื่น ๆ แต่อย่างใด

 

5.การไม่ยอมรับทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือสิทธิตามสัญญาในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้รวมทั้งสิ้น 20 สัญญา ได้แก่ สัญญาเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และสัญญาให้บริการอื่น

 

6.การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนั้น ผู้บริหารแผนได้เจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง

 

7.คณะกรรมการเจ้าหนี้

 

7.1 ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้มีมติแต่งตั้ง

คุณธีรัชย์ อัตนวานิช เป็นประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้

 

คุณธวัช ตรีวรรณกุล เป็นรองประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้ และ

 

คุณชาติชาย โรจนรัตนางกูร เป็นเลขานุการของคณะกรรมการเจ้าหนี้

 

7.2 ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว

 

7.3 การติดตามการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผน คณะกรรมการเจ้าหนี้เห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผนเดือนละ 1 ครั้ง โดยขอให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินรอง การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง การปรับแผนธุรกิจ แผนการจัดหาสินเชื่อใหม่ ความคืบหน้าในการปฏิรูปธุรกิจ การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า/เช่าซื้อเครื่องบินเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทีกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ให้เช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน สิทธิการบินและแผนเส้นทางการบิน ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด