วินเซิร์ฟ ลุยนวัตกรรมการแพทย์ทุ่มลงทุน เมติคูลี่ Series B

23 ก.ย. 2564 | 09:46 น.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จํากัด ในรอบการลงทุน Series B หวังผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน

นางสาวนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์ วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัท เมติคลี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ สามมิติ

 

โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้นําผลิตภัณฑ์ไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ เUSFDA พร้อมขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

"ในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อ ผู้ป่วย ต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสําคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถใน ความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย"