ทีวีดาวเทียม สะดุ้งโหยง พบ "มติครม."สั่งฟัน "โฆษณาขายสินค้า" ไม่มีคุณภาพ

09 ก.ย. 2564 เวลา 5:43 น.1.4k

ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้หลายหน่วยงาน ตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าผ่านทางโทรทัศน์ในระบบดาวเทียม หรือ ทีวีดาวเทียม หลังพบโฆษณามีการขายสินค้าไม่มีคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้ให้ตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าผ่านทางโทรทัศน์ในระบบดาวเทียม หรือ ทีวีดาวเทียม โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ครม.พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียม มีการโฆษณาขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบเสียหายและเป็นอันตราย ต่อผู้บริโภคได้ 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หน่วยงานดังนี้

  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก
  • กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
  • กระทรวงพาณิชย์
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดดําเนินการตรวจสอบการนําเสนอ ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ในสื่อดังกล่าว การกําหนดราคา 

รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และให้ดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผลการดําเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง