ภูเก็ตเพิ่มข้อยกเว้นให้คนในประเทศเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไข เริ่ม8 ก.ย.นี้

01 ก.ย. 2564 เวลา 7:32 น.504

ผู้ว่าฯภูเก็ต ออกคำสั่งขยายมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลวันที่ 1-14 ก.ย.นี้ โดยเพิ่มข้อยกเว้นให้นักท่องเที่ยวจากในประเทศเข้ามาเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไขตั้งแต่ 8 ก.ย.นี้ ซึ่งต้องจองโรงแรม-ชำระเงินล่วงหน้า พักเกิน 9 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าหลังจากมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตที่มีผลตั้งแต่17-31สิงหาคม2564 ได้สิ้นสุดลง ทางจังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1-14 กันยายนนี้

ภูเก็ตเพิ่มข้อยกเว้นให้คนในประเทศเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไข เริ่ม8 ก.ย.นี้

 

สาระสำคัญ มีดังนี้

 

1.ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ยกเว้น เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

 

 • รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยถูกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

 

 •  ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

 

 • ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศสัตว์ อาหารสัตว์

 

 • ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน

 

 • ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

 

 • ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

 

 • ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อนำเข้า – ส่งออกสินค้า ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต , ท่าเรือคลังน้ำมันปตท.ภูเก็ต และพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอื่น ๆ

 

 • ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรงพื้นฐานด้านโทรคมนาคม พลังาน ยานยนต์ อากาศยาน และการอุตสาหกรรมอื่น ๆ

 

 •  ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการประจำ(ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยัน)

 

 •  ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต

 

 •  ผู้เดินทางมาตามโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และผู้ขับขี่ยานพาหนะ (ต้องมีเอกสารยืนยัน)

 

 • ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

 • ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต(ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทางเท่านั้น)
 •  ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

 

 •  ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม หรือสถานที่พัก และชำระค่าที่พักล่วงหน้า และหากพักอาศัยเกิน 9 วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19ในวันที่ 5 ของการพักอาศัยในจังหวัดฎเก็ต โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564เป็นต้นไป)

 

 • กรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี

 

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19ชนิดชิโนแวค (Sinovac) , ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2เข็ม หรือชิโนแวค(Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเชนิกา (AstraZeneca) เข็ม ㆍหรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเชนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1เข็มมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90วันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

 

2.ผู้เดินทางมาตามโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (7+7 Extension) หรือบุคคลที่เดินทางไป ท่องเที่ยวนอกเขตจังหวัดภูเก็ตทางทะเลไปจังหวัดนำร่องอื่น แบบไป – กลับภายในวันเดียว พร้อมคนขับเรือมัคคุเทศก์ และพนักงานประจำเรือ ให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้โดยมีผลการฉีดวัคชีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้ตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ทุกสัปดาห์

 

3.เด็กอายุตั้งแต่ 6ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด –19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางถึง

 

4.กรณีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19ได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการRT – PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

 

5.กรณีผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็ม 2 (ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่จังหวัดภูเก็ต)และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

 

6.ต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้า

 

7.การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจ ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 

ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

 

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19(D-M-H-T-T-A) ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมี่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ภูเก็ตเพิ่มข้อยกเว้นให้คนในประเทศเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไข เริ่ม8 ก.ย.นี้ ภูเก็ตเพิ่มข้อยกเว้นให้คนในประเทศเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไข เริ่ม8 ก.ย.นี้ ภูเก็ตเพิ่มข้อยกเว้นให้คนในประเทศเที่ยวได้โดยมีเงื่อนไข เริ่ม8 ก.ย.นี้

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง