svasdssvasds

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็น ตั้งกองทุนเอฟทีเอ

31 ก.ค. 2563 เวลา 7:52 น. 81

พาณิชย์ เชิญผู้แทนคณะกรรมาธิการจากรัฐสภา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เกษตรกร และภาคประชาสังคม ระดมความเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เป้าหมายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เตรียมเดินหน้าฟังความเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการสัมมนารับฟังความเห็นเรื่อง แนวทางการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่สนับสนุนและเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เนื่องจากปัจจุบันโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ทั้งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีข้อจำกัด เช่น ในกรณีกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในรูปของกองทุน ขึ้นอยู่กับการได้รับงบประมาณรายปี ซึ่งบางปีอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ อีกทั้งมีขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกองทุน เป็นต้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบกองทุนเอฟทีเอ ที่มีความถาวรและมีกฎหมายรองรับ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ เกษตรกร SME ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถขอใช้กองทุนได้

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็น  ตั้งกองทุนเอฟทีเอ

ทั้งนี้ ในวงเสวนามีข้อแนะนำที่น่าสนใจเช่น  ควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการประเมินผลการใช้กองทุนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาศักยภาพผู้รับให้สามารถแข่งขันได้จริง ควรให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอร่วมสมทบรายได้เข้ากองทุนด้วย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินกองทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภาครัฐควรทำงานเชิงรุกและควรมีองค์กรที่สามารถเชื่อมระหว่างหน่วยงานจัดสรรกองทุนกับผู้ขอใช้กองทุน

“กรมฯ ยังเตรียมจัดรับฟังความเห็นในรูปแบบกลุ่มย่อยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งแต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานต่อไป”

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็น  ตั้งกองทุนเอฟทีเอ

 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การจัดทำเอฟทีเอมีทั้งผู้ที่มีศักยภาพแข่งขันได้ สามารถขยายการค้าและส่งออกไปต่างประเทศ แต่ ขณะเดียวกันยังมีผู้ไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ประกอบกับปัจจุบันกลไกช่วยเหลือของไทยยังมีข้อจำกัด และยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้ จึงเป็นที่มาของการหาแนวทางจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็น  ตั้งกองทุนเอฟทีเอ