svasdssvasds

ดัน “กัญชา” เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

12 มี.ค. 2564 เวลา 9:27 น.

​​​​​​“มนัญญา” ลุย ปักหมุดขับเคลื่อน “กัญชา” เมืองอุทัย  ดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือน “ปลูกกัญชา” และร่วมตัดแต่งทรงพุ่มกัญชาให้สวยงาม ของวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ตลอดจนรับฟังสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรับฟังความเป็นมาของการรวมกลุ่มการปลูกกัญชาจังหวัดอุทัย โดย นายชาติชาย วงศ์เฉลียว ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาจังหวัดอุทัยธานี

 

 ระหว่างการลงพื้นที่ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนกัญชาในจังหวัดอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ว่า จังหวัดอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมครบทุกอำเภอ มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ รวม 15 กลุ่ม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก “กัญชา” จัดเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ ที่สามารถจะพัฒนาและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีได้ในอนาคต

 

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย “กัญชา พืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดูแล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ทุกครัวเรือน โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์กัญชาพันธุ์แรกคือ “อิสระ 001” และ “พันธุ์กัญชง 4 สายพันธุ์” ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ โดยเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้มีการควบคุมการนำเข้าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปลอดจากโรคและแมลง และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานคุณภาพตามที่สากลกำหนด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการผลิตต้นกล้ากัญชาและกัญชงทุกขั้นตอน ตลอดจนเกษตรกรนำไปปลูกสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาและกัญชงตามความต้องการ พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจ รวบรวมสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อเป็นทรัพย์สินของประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการจัดตั้ง ตลาดกลาง กัญชาของสหกรณ์” เพื่อกำหนดราคาตลาดกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายโดยต้องมีใบอนุญาตจาก อย.

 

“วันนี้ได้รับฟังและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดอุทัยธานี โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างจริงจัง ขอให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือรวมถึงปฏิบัติการตามแนวทาง หลักเกณฑ์

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบและข้อกฎหมายเนื่องจากกัญชายังเป็นพืชที่ต้องได้รับความควบคุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนากัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการผลิตและการตลาดในจังหวัด ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว

 

สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัยแห่งนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 (ระยะต้นกล้า) มีโรงเรือนมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน จนได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และได้รับเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้ทำการเพาะปลูกมาแล้ว จำนวน 70 วัน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด