svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่

06 มีนาคม 2564

"การบินไทย"ระส่ำ สหภาพแรงงานพนักงานฯร่อนหนังสือแจ้งสมาชิกห้ามเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่ แจง6ประเด็นไม่ยุติธรรม เอาเปรียบริดรอนสัญญาจ้างเดิม

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบิน ไทย (สร.พบท.) ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยฯ และประกาศคำสั่ง ที่ออกเผยแพร่ รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่ส่งต่อๆกันในโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ 

ทำให้เกิดความสับสนต่อพนักงานระดับปฏิบัติการทุกท่าน และสงสัยว่าต้องทำตัวเช่นไรต่อประกาศ/คำสั่งต่างๆ สหภาพแรง งานพนักงานบริษัทการบินไทยจึงขอให้สมาชิกของสหภาพแรงงาน สร.พบท.ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกอยู่ราว3,300คนดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การกำหนดให้พนักงานต้องแสดงความประสงค์จะทำงานต่อกับบริษัทฯ ด้วยการสมัครงานใหม่กับนายจ้างเดิม เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้ลูกจ้างยอมรับสภาพการจ้างใหม่ที่ไม่มีธรรมาภิบาล และไม่ยุติธรรมต่อลูกจ้างไม่ว่าจะอ้างสาเหตุใด เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร ฯลฯ

2. การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกพนักงาน ทั้งๆที่พนักงานมีสัญญาจ้างเดิมอยู่กับบริษัทฯ และบริษัทฯมิได้ทำการเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วนั้น เป็นเพียงวิธีการในการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้าง และยังการถูกกล่าวหาว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

"การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่

การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงสภาพการจ้าง เพียงเพื่อบีบบังคับให้ลูกจ้างสมัครใจลาอก โดยลูกจ้างไม่สามารถผ่านคุณสมบัติที่นายจ้างกำหนดขึ้นภายหลังได้ เป็นการละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง

3. การออกข้อกำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน ที่มีอายุเกิน 55 ปี เลิกปฏิบัติการบนเครื่องบิน ทั้งที่มีสัญญาการจ้างงานถึงอายุ 60 ปี เป็นการละเมิดสัญญาจ้างงาน ซึ่งนายจ้างไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งหากนายจ้างกระทำการเลิกจ้าง ย่อมถือว่านายจ้างกระทำผิดสัญญาจ้าง ย่อมถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้

4. การกำหนดค่า BMI เพื่อใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระดับ 1-7 แม้เดิมจะมีการใช้ค่า BMI เป็นตัวชี้วัดความพร้อมของร่างกายในการปฏิบัติงาน แต่ก็มีระบบว่ากล่าวตักเตือนและการระงับการบิน พร้อมทั้งปฏิบัติงานภาคพื้น และ/หรือ มีกำหนดช่วงระยะเวลาให้ปรับปรุงทางกายภาพ

"การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่

ดังนั้นการที่นายจ้างจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่เคยปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมาก่อนแล้ว ซึ่งเป็นสภาพการจ้างเดิมและปรากฎอยู่ในคำสั่ง/ระเบียบสายงานปฏิบัติการบินเดิม

โดยนำมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อทำการเลิกจ้าง ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแต่ฝ่ายนายจ้างฝ่ายเดียวอันไม่เป็นคุณยิ่งกว่า ซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

5. การกำหนดคุณสมบัติสำหรับพนักงานฝ่ายช่างในระดับปฏิบัติการ ระดับ 1-7 ให้ทำการทดสอบภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งจะใช้คะแนนการทดสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อประเมินคุณสมบัติสำหรับการคัดเลือกพนักงานฝ่ายช่าง 

จึงเป็นการที่นายจ้างจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติที่เคยปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมาก่อนแล้ว ซึ่งเป็นสภาพการจ้างเดิม โดยนำมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อทำการเลิกจ้าง

ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเพียงฝ่ายเดียวอันไม่เป็นคุณยิ่งกว่าซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

7. การปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานตามที่บริษัทได้แถลงต่อพนักงานในโอกาสต่างๆ สร.พบท. เห็นว่าการปรับเงินเดือน สวัสดิ การและสิทธิประโยชน์ และข้อบังคังบริษัทฯ ใหม่ เป็นการละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อย่างชัดเจน เป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานการที่บริษัทฯ เอาเปรียบพนักงาน

โดยไม่แจ้งข่าวโครงสร้างเงินเดือนใหม่เพื่อให้พนักงานตัดสินใจ และกล้าที่จะให้พนัก งานสมัครงานใหม่ทั้งๆ ที่พนักงานยังคงปฏิบัติงานได้ด้วยดี และกล้าที่จะทำการเอาเปรียบในระดับ 1-7 ซึ่งพนักงานให้ความร่วมมือกับบริษัทฯฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤติด้วยดีมาโดยตลอด

“บริษัทรอด พนักงานรอด” น่าจะเป็นแค่คำพูดที่สวยหรูของฝ่ายบริหารเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงพนักงานในระดับฝ่ายบริหารยังมีจำนวนมากเกินความจำเป็น เพราะอัตราเงินเดือนผู้บริหารเหล่านี้มีเงินเดือนสูง เพราะในวันนี้พวกท่านผู้บริหารระดับสูงเริ่มที่จะทำให้พนักงานเสียขวัญกำลังใจซึ่งนำไปสู่ปัญหากระทบด้านจิตใจของครอบครัวพนักงานอีกมากมาย 

ดังนั้น อยากถามฝ่ายบริหารว่า “บริษัทจะรอดหรือไม่ แต่พรรคพวกเพื่อนพ้องต้องรอด ต้องได้อยู่ต่อ” น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะการคัดเลือกพนักงานที่จะได้ไปต่อก็ไม่มีหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่แรก

"การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่ “ขอให้เพื่อนพนักงาน และสมาชิกสร พบท. ทุกท่านตั้งสติ และพิจารณาให้ดีว่า ถึงแม้ท่านจะทำการสมัครงานใหม่กับนายจ้างเดิม ก็ไม่มีผู้ใดให้คำรับรองแก่ท่านว่า “จะไม่ถูกเลิกจ้าง” ในขณะที่ยอมรับในเงินเดือนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน

ดังนั้น ถ้าท่านเป็นสมาชิก สร.พบท. เราขอแนะนำท่านไม่ต้องเซ็นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องที่ผิดแปลก หรือริดรอนสภาพการจ้างเดิม หรือมีผลกับสภาพการจ้างปัจจุบัน”

"การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่ "การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่ "การบินไทย"ระส่ำสหภาพฯห้ามสมาชิกเซ็นสัญญาจ้างงานใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: