ปลื้มรัฐบาล จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโดนใจ

02 กุมภาพันธ์ 2564

ปลื้มประกันรายได้! สมาคมสถาบันชาวนาไทย "ชมรัฐบาลกันขรม" จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเป็นที่พอใจของเกษตรกร

นายวิชัย ชิตยวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมชื่นชมรัฐบาลในโครงการประกันรายได้ข้าว เกษตรกรดีใจและพอใจที่รัฐขับเคลื่อนและดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยพอใจส่วนต่างชดเชยจากการประกันรายได้ข้าว ที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศในแต่ละสัปดาห์ ของข้าวทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

ปลื้มรัฐบาล จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโดนใจ

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันชาวนาไทย ได้ประชุมหารือกันเกี่ยวกับ นโยบายข้าว 5 ปี ของรัฐบาล โครงการประกันรายได้ โครงการคู่ขนานของนโยบายข้าว 5 ปี แนวทางการขับเคลื่อนของสมาคมสถาบันชาวนาไทย และโครงการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันชาวนาไทย ณ กรมการข้าว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิชัย ชิตยวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย และผู้แทนสหกรณ์จากจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน 

ปลื้มรัฐบาล จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโดนใจ