ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ใน 6 สนามบินไปถึงปี65

24 ธ.ค. 2563 เวลา 0:00 น. 305

บอร์ดทอท.ไฟเขียวขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในสนามบิน 6 แห่ง ไปถึงปี65 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังรุนแรงและต่อเนื่อง

ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ในสนามบิน6แห่ง ถึงปี65 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังรุนแรงและต่อเนื่อง คาดรายได้ลดลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามมติบอร์ดทอท.เมื่อวันที่23ธันวาคม 2563

โดยบอร์ดทอท.ได้ขยายเวลาปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ที่ก่อนหน้านี้ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564 ในอัตรา 20% ขยายไปวันที่ 31 มีนาคม 2565

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาของ ทอท.ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ใน 6 สนามบินไปถึงปี65

ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง6แห่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2565

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน ดังนี้

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตรา 20% 

2. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตรา 15% 

3.ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ก่อนหน้านี้  ทอท. ได้เคยแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทอท. คาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตรา 42.35% และในปี 2565 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตรา 188.12% นั้น

แต่จากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในครั้งนี้ คาดว่าจะทําให้ ทอท. มีรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงในอัตรา 0.006% และในปีงบประมาณ 2565 มีรายได้ลดลงในอัตรา 0.001% จากที่ประมาณการไว้เดิม 

ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ใน 6 สนามบินไปถึงปี65 ทอท.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ใน 6 สนามบินไปถึงปี65
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ทอท.ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดําเนินงานของทอท. ทั้ง 6 แห่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564 ในอัตรา 20% และจะพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 มี.ค. 2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทอท.แจง อุ้ม สายการบิน-คิงเพาเวอร์ สูญรายได้2ปีนี้ร่วม50%
“ทอท.” แจง ไม่ได้เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการสนามบิน
ทอท.แจงยิบ โต้ปมกังขา อุ้ม คิงเพาเวอร์ กระทบผลประโยชน์ชาติ
ทอท.รื้อสัญญาใหม่ ต่อลมหายใจ ‘คิงเพาเวอร์’ ฝ่าโควิด
ทอท.เยียวยาผู้ประกอบการกว่า 1 พันสัญญา
"ทอท.” คาดเที่ยวบินจะฟื้นตัวเท่าปี62 ต้องรอถึงปี65