svasdssvasds

ธปท.ประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้-การตัดชําระหนี้

28 ต.ค. 2563 เวลา 13:11 น. 768

ธปท.ประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการตัดชําระหนี้ เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดําเนินการ

 

วันนี้(28 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกสต. ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการตัดชําระหนี้

 

1.เหตุผลในการออกประกาศ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลการให้บริการทางการเงิน อย่างเป็นธรรม (market Conduct) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ทางการเงินต่อระบบการเงินไทยและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการเงินดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาว รวมทั้งช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการรักษาวินัยทางการเงิน ความเป็นธรรม และไม่เพิ่มภาระ จนเกินสมควรแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะการกําหนดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามหลักการสําคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ต้องสะท้อนต้นทุนจริงจากการให้บริการ (๒) ต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ จนเกินสมควรและคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ใช้บริการ (๓) ต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซ้ำซ้อน และ (๔) ต้องเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน

 

ในช่วงต้นปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหนังสือเวียนกําหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ย ผิดนัดชําระหนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือให้พิจารณาลําดับการตัดชําระหนี้ เพื่อผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกํากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้ปรับปรุงแนวทางการคิดดอกเบี้ยที่ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชําระเป็นงวด ซึ่งได้เริ่มดําเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

 

 

อย่างไรก็ดี เพื่อยกระดับความสําคัญในเรื่องดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควร ออกเป็นประกาศทดแทนหนังสือเวียน เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินถือปฏิบัติในการคิดดอกเบี้ยผิดนัด ชําระหนี้และลําดับการตัดชําระหนี้สําหรับลูกหนี้ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ที่ค้างชําระ มีความแตกต่างกับลูกหนี้ปกติ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและฟังอยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้จะสามารถกลับมา จ่ายชําระหนี้ได้ ทําให้ไม่เร่งการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ (Non Performing Loans : NPL)

 

อีกทั้ง ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีโอกาสบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น และเกิด ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โดยได้ขยายขอบเขตเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ และขยายขอบเขตผู้ให้บริการทางการเงินให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกํากับ ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และลําดับการตัดชําระหนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดําเนินการได้

               ธปท.ประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้-การตัดชําระหนี้    ธปท.ประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้-การตัดชําระหนี้    ธปท.ประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้-การตัดชําระหนี้   

คลิกอ่านเพิ่มเติม: การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการตัดชําระหนี้

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด