svasdssvasds

“เยียวยาสวนลำไย” เช็กบัญชีด่วน ธ.ก.ส. โอนแล้ว ไร่ละ 2,000 บาท  วันแรก

15 ต.ค. 2563 เวลา 9:21 น. 30.3k

คิกออฟ “เยียวยาสวนลำไย” ธ.ก.ส.โอนเงิน เข้าบัญชี เกษตรกร วันแรก “เฉลิมชัย” เผย ไร่ละ 2,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 63 เข้มทุจริต

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 วงเงินทั้งสิ้น 3.4 พันล้านบาท โดยมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวน 200,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้ โดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน               

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติการช่วยเหลือ "เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย" ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 63

 

ทั้งนี้ความคืบหน้า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับจังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล  และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

“เยียวยาสวนลำไย” เช็กบัญชีด่วน ธ.ก.ส. โอนแล้ว ไร่ละ 2,000 บาท  วันแรก

 

สำหรับตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้ ( 15 ตุลาคม) ถึง 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด  

 

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เกษตรกร จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค. 63) และต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด