“กรมปศุสัตว์” คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

16 ก.ย. 2563 เวลา 7:02 น.381

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย ภูมิใจรับ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 63 จาก ก.พ.ร. ทั้งผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชน

“กรมปศุสัตว์” คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่นรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2.รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการผลงาน "e-Smart Plus และ 3.รางวัสบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการผลงาน "การผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ (Tropical Holsein,TH)"

 

“กรมปศุสัตว์” คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

 

ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ร่วมรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ,นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน “e-smart plus ระบบการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อหิวาห์แอฟริกาในสุกร” และ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภท พัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “การผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์”

 

“กรมปศุสัตว์” คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

 

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า  นับเป็นเกียรติยศของกรมปศุสัตว์ อย่างแท้จริงที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ และพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประกอบกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนมีความอดทน ตั้งใจ เพียรพยายามทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง   

“กรมปศุสัตว์รู้สึกภาคภูมิใจในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป”

   

แท็กที่เกี่ยวข้อง