เช็กด่วน ประกาศกทม. ผ่อนปรนระยะที่3 16สถานที่ "ปิดต่อ" 17สถานที่ "เปิด" พรุ่งนี้

31 พ.ค. 2563 เวลา 15:07 น. 10.5k

ตรวจสอบที่นี่ ประกาศ กทม. ผ่อนปรน ระยะที่3 มี 16 สถานที่ยังคง "ปิดต่อ" และ 17สถานที่ "เปิดทำการ" ตามคำสั่งศบค. มีผล 1มิ.ย.63

วันที่ 31 พ.ค. 63 เวลา 21.00น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว(ฉบับที่10 ) พร้อมกับโพสต์ประกาศดังกล่าวและข้อความ ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าอัศวิน" ระบุว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะ​ 3​ โดยจะเริ่ม​มีผลตั้งแต่ 1​ มิ.ย.​ 63​ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรม บางอย่างได้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมจากที่ได้กําหนดไว้แล้ว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25พฤษภาคม2563 และข้อกําหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภคม 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  พฤษภาคม 2563 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อกําหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรม บางอย่างได้ ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่

-สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 

-สวนน้ำ สวนสนุก 

-สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสําหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 

-โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด 

-สถานที่เล่นเกม

-ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต 

- สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 

-สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) 

- สนามมวย 

- โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิ้ม) 

-สนามม้า

-สถานประกอบกิจการอาบน้ำ 

-สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

- สนามแข่งขันทุกประเภท

-สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ ทํานองเดียวกัน

-สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน

2.สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ

-ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้จนถึง ๒๑.00 นาฬิกา

-ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

-ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 

-ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ํา และตลาดนัด ๒.๖ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

-ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดําเนินการโดยจํากัด เวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

-สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

-สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน

-คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทําเล็บ

-สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

- สนามกีฬา

-สวนสาธารณะ ลาน

- พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

-สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

-สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส

-สถานที่หรือสนามออกกําลังกายในร่ม

-สระว่ายน้ําสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

-สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า 

- สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

-สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒.๒๓ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

-สระน้ำ

-สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึง ๒.๒๔ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ๒.๒๕ สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

-อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

3.สถานที่ได้รับผ่อนคลายตามข้อ 2 สามารถเปิดดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม2563 ข้อ 1 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 และข้อกําหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 และข้อ 3

4. มาตรการป้องกันโรค

4.1 สถานที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามข้อ 2 ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

- คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2563 และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ยกเว้น ข้อ ๑ ก. ในส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บคคล) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร หรือ กรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า ๓.๕ เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร) มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครนี้

4.2 สถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกําหนด และข้อ ๑๑ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เช็กด่วน ประกาศกทม. ผ่อนปรนระยะที่3 16สถานที่ "ปิดต่อ" 17สถานที่ "เปิด" พรุ่งนี้

เช็กด่วน ประกาศกทม. ผ่อนปรนระยะที่3 16สถานที่ "ปิดต่อ" 17สถานที่ "เปิด" พรุ่งนี้

เช็กด่วน ประกาศกทม. ผ่อนปรนระยะที่3 16สถานที่ "ปิดต่อ" 17สถานที่ "เปิด" พรุ่งนี้

เช็กด่วน ประกาศกทม. ผ่อนปรนระยะที่3 16สถานที่ "ปิดต่อ" 17สถานที่ "เปิด" พรุ่งนี้
แท็กที่เกี่ยวข้อง