svasdssvasds

เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวง

23 ธ.ค. 2562 เวลา 9:53 น. 1.1k

เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 23 ธันวาคม 2562  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ที่จะได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะได้มาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน

เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวง

สำหรับการปฏิบัติงาน มีการบริการประกอบด้วย การรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟาร์ม โรคพิษสุนัขบ้า การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำแร่ธาตก้อน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด