svasdssvasds

มันเทศพันธุ์ใหม่ ‘พิจิตร2’ ผลผลิตสูง แป้งดี

09 ธ.ค. 2562 เวลา 6:25 น. 1.2k

กรมวิชาการเกษตรปลื้มมันเทศพันธุ์พิจิตร 2 ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแป้ง ให้ผลผลิตสูง  แป้งสูง  แถมขนาดหัวใหญ่ตรงความต้องการโรงงาน   เผยปี 62 ปั๊มยอดพันธุ์กว่า 5 แสนยอด  ขยายผลปลูกต่อในพื้นที่เกษตรกรได้ถึง 27 ไร่

 

มันเทศพันธุ์ใหม่ ‘พิจิตร2’ ผลผลิตสูง แป้งดี

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เผยว่า  มันเทศเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของโลก ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง  และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล  จะเห็นได้ว่ามันเทศเป็นทั้งพืชอาหารและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันเทศ  ซึ่งพันธุ์มันเทศสำหรับเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ต้องเป็นพันธุ์เนื้อสีขาว ให้ผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่าร้อยละ 10 

แต่เนื่องจากมันเทศที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์  ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมันเทศเพื่อการบริโภคสด มีปริมาณแป้งค่อนข้างต่ำ และปริมาณน้ำตาลสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นแป้งมันเทศ

มันเทศพันธุ์ใหม่ ‘พิจิตร2’ ผลผลิตสูง แป้งดี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร  จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มันเทศสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง ตั้งแต่ปี 2554-2560 โดยปี 2554 ทำการผสมพันธุ์มันเทศ ใช้พันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวสำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์  9 พันธุ์  ปี 2555 ทำการคัดเลือกพันธุ์และคัดเลือกสายต้นที่ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ หัวมีขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว ผิวเรียบ และน้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

มันเทศพันธุ์ใหม่ ‘พิจิตร2’ ผลผลิตสูง แป้งดี

ปี 2556 ทำการเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศ ปี 2557-2558 ทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  ปี 2559-2560 ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และในปี 2562 เสนอรับรองพันธุ์โดยคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เห็นชอบให้ตั้งชื่อมันเทศพันธุ์ใหม่นี้ว่า “มันเทศพันธุ์พิจิตร 2”

มันเทศพันธุ์ใหม่ ‘พิจิตร2’ ผลผลิตสูง แป้งดี

มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 มีลักษณะเด่นตามที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิตสูงถึง 3,617 กิโลกรัมต่อไร่  มากกว่าพันธุ์เกษตรกรซึ่งให้ผลผลิต 2,676 กิโลกรัมต่อไร่  ให้ผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์เกษตรกรซึ่งให้ผลผลิตแป้ง 624 กิโลกรัมต่อไร่  มีปริมาณขนาดหัวที่โรงงานต้องการสูงโดยมีขนาดหัวร้อยละ 86.2 ของน้ำหนักรวม   ซึ่งในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร มีแปลงแม่พันธุ์พร้อมที่จะขยายยอดพันธุ์ต่อได้ตลอด โดยสามารถผลิตยอดพันธุ์ได้ถึง 150,000 ยอด ปลูกได้จำนวนพื้นที่ 27 ไร่   เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  โทร.0-5699-0040

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด