svasdssvasds

กรมอนามัยคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน

07 ธ.ค. 2562 เวลา 5:51 น. 714

กรมอนามัย ขอความร่วมมือ อปท.ทั่วประเทศคุมดูแลลานเบียร์สด  ชี้เสียงดนตรีดังเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนใกล้เคียง พร้อมเผยลานเบียร์ที่เปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ   

กรมอนามัยคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีผู้ใช้โอกาสนี้จัดงานเทศกาลลานเบียร์สด โดยจัดตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สดยี่ห้อต่าง ๆ และการแสดงดนตรีสด มีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับบริการลูกค้า เป็นการสร้างสีสันให้กับกลุ่มนักดื่มช่วงฤดูหนาว ซึ่งการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรี เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการลานเบียร์สดที่มีการจัด   ให้มีซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สด และการแสดงดนตรี ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด

กรมอนามัยคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน

กรณีที่มีการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร และมีการแสดงดนตรีสดด้วย  ผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ซึ่งหากสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่หากพื้นที่ไม่เกิน     200 ตารางเมตร ต้องขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และหากราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ 9(6) การจัดให้มีการแสดงดนตรี ไว้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ 9(6) การจัดให้มีการแสดงดนตรี ด้วย

กรมอนามัยคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน

“ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการนั้นและผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560  และข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งควบคุมการดำเนินกิจการมิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จะมีความผิด  โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมอนามัยคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน

ดังนั้นการควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญมากแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของภาครัฐในการที่จะคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่สำคัญ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากๆ ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะอีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด