svasdssvasds

สสว. เล็งใช้ประชุมสุดยอดอาเซียนดันนโยบายส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ

25 มิ.ย. 2562 เวลา 3:47 น. 681

สสว.  จัดงานการประชุมร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  หวังเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายย่อยในอาเซียน  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

สสว. เล็งใช้ประชุมสุดยอดอาเซียนดันนโยบายส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เปิดเผยว่า  สสว. ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม Policy Dialogue on Formalization of Micro Enterprises ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD)  จัดประชุมเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายย่อยในอาเซียน (Policy Dialogue Formalization of Micro Enterprises)

ทั้งนี้  ข้อมูลและผลสรุปจากการประชุมจะใช้ประกอบการจัดทำ Policy Guideline on Digitalization of ASEAN Micro Enterprises เพื่อเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบและการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในอาเซียน ซึ่งนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister Meeting: AEM) เพื่อให้การรับรองในเดือนกันยายน 2562 และเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 เดือนพฤศจิกายน 2562

หากสามารถดำเนินนโยบายร่วมกันได้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและเข้าสู่ตลาดสากล นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัว เติบโตได้ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ยังเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญให้แก่ประเทศอาเซียนอีกด้วย

สสว. เล็งใช้ประชุมสุดยอดอาเซียนดันนโยบายส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ

นายสุวรรณชัย กล่าวต่อไปอีกว่า  ปัจจุบัน กลุ่มประเทศอาเซียนมีจำนวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (SMEs) ในอาเซียนมากกว่า 88% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า 30-53% ของ GDP ในแต่ละประเทศ สร้างการจ้างงานถึง 51 – 97%  อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่นับรวม SMEs ที่อยู่นอกระบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งอาเซียนเกือบทุกประเทศต้องการแก้ไขปัญหาและใช้ความพยายามอย่างมากด้วยการเร่งพัฒนาระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ  การจัดหน่วยงานให้บริการความช่วยเหลือที่ครบถ้วน การมีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม กฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ SMEs เข้าสู่ระบบ

สำหรับการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562  โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 การเรียนรู้คุณลักษณะร่วมของ SMEs นอกระบบในภาพกว้างเพื่อเป็นข้อมูลกำหนดนโยบาย   ,ช่วงที่ 2 เรียนรู้แนวนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) ของแต่ละประเทศ ใน 3 ประเด็น คือ 1.สิ่งจูงใจ (incentive) ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  ,2.การใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ (Digitalization) และ3.กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Law Enforcement) ที่ภาครัฐในประเทศต่างๆ ใช้สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ จะดำเนินการในช่วงบ่าย

สสว. เล็งใช้ประชุมสุดยอดอาเซียนดันนโยบายส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ

,ช่วงที่ 3 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้แนวทางที่เหมาะสมของอาเซียนในใน 3 ด้าน คือ สิ่งจูงใจ การใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปิดท้ายด้วย  และช่วงที่ 4 ร่วมกันกำหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมกับอาเซียนในการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานส่งเสริม SMEs ใน 10 ประเทศอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั้ง OECD อินเดีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการสำรวจและระบบส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจและการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด